Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do CKZIU (etap 1/2020) w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego" cz. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Nazwa zamówienia: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, pn.: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni (etap 1/2020) w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa
i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"– część nr 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i okresu udzielonej gwarancji.
 
1. Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację:
                                                                                                   
część 1
oferta nr 3- ATMSOLUTIONS Sp. z o. o. Sp. K. ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki, cena brutto 170.300,00 (4,03 pkt), gwarancja 60 miesięcy
(4,00 pkt), punktacja 8,03
oferta nr 4- METAL-TRADE.PL Wojciech Adamowicz, ul. Jantarowa 24, 80-180 Jankowo Gd., cena brutto 114.400,00 (6,00 pkt), gwarancja 60 miesięcy (4,00 pkt), punktacja 10,00
oferta nr 5 - METAL-TECHNICS POLSKA Sp. z o. o. Sp. K., ul. Ryżowa 43D lok. 1, 02-495 Warszawa, cena brutto 120.536,00 (5,69 pkt), gwarancja 60 miesięcy (4,00 pkt), punktacja 9,69
oferta nr 6 - Eurometal Sp. z o. o. Miszewo 41, 80-297 Banino, cena brutto 135.300,00 (5,07 pkt), gwarancja 60 miesięcy (4,00 pkt), punktacja 9,07
 
część  nr 2
oferta nr 2 - Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A. ul. Batorego 35, 34-120 Andrychów, cena brutto 284.130,00 (6,00 pkt), gwarancja 60 miesięcy (4,00 pkt), punktacja 10,00
oferta nr 3 - ATMSOLUTIONS Sp. z o. o. Sp. K. ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki, cena brutto 489.000,00 (3,49 pkt), gwarancja 60 miesięcy(4,00 pkt), punktacja 7,49
oferta nr 7 - Abplanalp Sp. z o. o., Ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa, cena brutto 293.000,00 (5,82 pkt), gwarancja 36 miesięcy (0,00 pkt), punktacja 5,82
 
część nr 3
oferta nr 2 - Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A. ul. Batorego 35, 34-120 Andrychów, cena brutto 284.130,00 (6,00 pkt), gwarancja 60 miesięcy (4,00 pkt), punktacja 10,00
oferta nr 3 - ATMSOLUTIONS Sp. z o. o. Sp. K. ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki, cena brutto 489.000,00 (3,49 pkt), gwarancja 60 miesięcy(4,00 pkt), punktacja 7,49
oferta nr 7 - Abplanalp Sp. z o. o., Ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa, cena brutto 293.000,00 (5,82 pkt), gwarancja 36 miesięcy (0,00 pkt), punktacja 5,82
 
część nr 7
oferta nr 3 - ATMSOLUTIONS Sp. z o. o. Sp. K. ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki, cena brutto 116.600,00 (6,00 pkt), gwarnacja 60 miesięcy (4,00 pkt), punktacja 10,00
oferta nr 4 - METAL-TRADE.PL Wojciech Adamowicz, ul. Jantarowa 24, 80-180 Jankowo Gd., cena brutto 164.600,00 (4,25 pkt), gwarancja 60 miesięcy (4,00 pkt), punktacja 6,25
oferta nr 5 - METAL-TECHNICS POLSKA Sp. z o. o. Sp. K., ul. Ryżowa 43D lok. 1, 02-495 Warszawa, cena brutto 177.453,00 (3,94 pkt), gwarancja 60 miesięcy(4,00 pkt), punktacja 7,94
oferta nr 6 - Eurometal Sp. z o. o., Miszewo 41, 80-297 Banino, cena brutto: 152.520,00, gwarancja 60 miesięcy OFERTA ODRZUCONA
 
część nr 8
oferta nr 4 - METAL-TRADE.PL Wojciech Adamowicz, ul. Jantarowa 24, 80-180 Jankowo Gd., cena brutto 59.400,00 (5,96 pkt), gwarancja 60 miesięcy (4,00 pkt), punktacja 9,96
oferta nr 5 - METAL-TECHNICS POLSKA Sp. z o. o. Sp. K., ul. Ryżowa 43D lok. 1, 02-495 Warszawa, cena brutto 59.040,00 (6,00 pkt), gwarancja 60 miesięcy (4,00 pkt), punktacja 10,00
oferta nr 6 - Eurometal Sp. z o. o. Miszewo 41, 80-297 Banino, cena brutto 68.880,00, gwarancja 60 miesięcy, OFERTA ODRZUCONA
 
część nr 9
oferta nr 2 - Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A. ul. Batorego 35, 34-120 Andrychów, cena brutto 247.230,00 (6,00 pkt), gwarancja 60 miesięcy (4,00 pkt), punktacja 10,00
oferta nr 3 - ATMSOLUTIONS Sp. z o. o. Sp. K. ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki, cena brutto 295.000,00 (5,03pkt), gwarancja 60 miesięcy
(4,00 pkt), punktacja 9,03
oferta nr 7 - Abplanalp Sp. z o. o. Ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa, cena brutto 301.736,00 (4,92 pkt), gwarancja 36 miesięcy (0,00 pkt), punktacja 4,92
 
część nr 10
oferta nr 3 - ATMSOLUTIONS Sp. z o. o. Sp. K. ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki, cena brutto 690.000,00 (2,37 pkt), gwarancja 60 miesięcy (4,00 pkt, punktacja 6,37
oferta nr 4 - METAL-TRADE.PL Wojciech Adamowicz, ul. Jantarowa 24, 80-180 Jankowo Gd., cena brutto 272.500,00 (6,00 pkt), gwarancja 60 miesięcy (4,00 pkt), punktacja 10,00
oferta nr 5 - METAL-TECHNICS POLSKA Sp. z o. o. Sp. K., ul. Ryżowa 43D lok. 1, 02-495 Warszawa, cena brutto 289.030,00 (5,66 pkt), gwarancja 60 miesięcy (4,00 pkt), punktacja 9,66
oferta nr 6 - Eurometal Sp. z o. o. Miszewo 41, 80-297 Banino, cena brutto 338.250,00 (4,83 pkt), gwarancja 60 miesięcy (4,00 pkt), punktacja 8,83
 
2. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 1 wybrano ofertę nr 4 złożoną przez METAL-TRADE.PL Wojciech Adamowicz, Ul. Jantarowa 24, 80-180 Jankowo Gd., za cenę 114.400,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10,00 punktów.
 
3. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 2 wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A., ul. Batorego 35, 34-120 Andrychów, za cenę 284.130,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10,00 punktów.
 
4. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 3 wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A., ul. Batorego 35, 34-120 Andrychów, za cenę 284.130,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10,00 punktów.
 
5. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 7 wybrano ofertę nr 3 złożoną przez ATMSOLUTIONS Sp. z o. o. Sp. K. ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki, za cenę 116.600,00  zł brutto. Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10,00 punktów.
 
6. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 8 wybrano ofertę nr 5 złożoną przez METAL-TECHNICS POLSKA Sp. z o. o. Sp. K., ul. Ryżowa 43D lok. 1, 02-495 Warszawa, za cenę 59.040,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10,00 punktów.
 
7. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 9 wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A., ul. Batorego 35, 34-120 Andrychów, za cenę 247.230,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10,00 punktów.
 
8. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 10 wybrano ofertę nr 4 złożoną przez METAL-TRADE.PL Wojciech Adamowicz, Ul. Jantarowa 24, 80-180 Jankowo Gd., za cenę 272.500,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10,00 punktów.
 
9. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późń. zm.), odrzucono ofertę firmy Eurometal Sp. z o. o., Miszewo 41, 80-297 Banino, złożoną w ramach części postępowania nr 7, 8:                 
                9.1. W ramach części zamówienia nr 7 – Wykonawca w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik
nr 1 a do oferty wskazał, iż w ramach poz. 1 oferuje Frezarkę uniwersalną marki Euromet, model FU 36 Special. W wyniku weryfikacji przeprowadzonej przez Zamawiającego, ustalono iż maksymalna ładowność stołu oferowanego urządzenia wynosi 400 kg, natomiast Zamawiający wymagał w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ, aby maksymalna ładowność stołu wynosiła                500 kg.  Ponadto, prędkość przesuwów (X/Y/Z) mm/min Z: zaoferowanego urządzenia wynosiła 6-112, natomiast Zamawiający wymagał prędkości przesuwów w zakresie: 10-168. W wyniku wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, Wykonawca potwierdził, iż oferowane urządzenie posiada maksymalną ładowność stołu 400 kg oraz prędkość przesuwów (X/Y/Z) mm/min Z: 6-112.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym przypadku urządzenie zaoferowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia   stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
                9.2. W ramach części zamówienia nr 8 – Wykonawca w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 a do oferty wskazał, iż w ramach poz. 1 oferuje Szlifierkę do płaszczyzn marki Euromet, model KGS 818 AHD. W wyniku weryfikacji przeprowadzonej przez Zamawiającego, ustalono iż "ręczny przesuw wrzeciona na 1 działkę skali noniusza" wynosi 0,002 mm, natomiast Zamawiający wymagał w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ, aby wartość wynosiła 0,001 mm. W wyniku wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, Wykonawca potwierdził, iż oferowane urządzenie posiada "ręczny przesuw wrzeciona na 1 działkę skali noniusza" o wartości 0,002 mm.  Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada      treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym przypadku urządzenie zaoferowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia   stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
10. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
11. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 
12. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 25.06.2020
Data udostępnienia informacji: 25.06.2020