Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Gdyni.

SI.271.66.2019                                                                                                                                                                                                                                                         
EZP 117/20
                                                                                                                  
 
dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę serwerów dla Urzędu Miasta Gdyni
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę serwerów dla Urzędu Miasta Gdyni.  W postępowaniu, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019 r., poz. 1843 oraz z 2020 r. poz.288, 1086 ), zwanej dalej „ustawą Pzp” oferty złożyło 3 wykonawców:


Nr. oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty brutto zł Pomoc techniczna online lub infolinia 24/7 Oprogramowanie konsoli zarządzania umożliwiająca zarządzanie konfiguracją i podgląd stanu wszystkich serwerów z poziomu jednej konsoli Termin realizacji Punktacja
1 Ramcom sp. z o.o.
ul. Myśliwska 75B/6
80-283 Gdańsk
921 909,60 oferujemy oferujemy 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy 13
2 Koma Nord sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-537 Gdynia
973 126,80 oferujemy oferujemy 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy 12,68
3 Sprint S.A., Sławomir Wojtacki
ul. Jagiellończyka 26
10-062 Olsztyn
1 128 629,55 oferujemy oferujemy 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy 11,9

 
 
 
Na realizację zadania Zamawiający przeznaczył  1 122 990 zł brutto   (  913 000,00 zł netto). Zamawiający określił następujące kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty :      
 
cena oferty brutto – 60 %
pomoc techniczna online lub infolinia 24/7 – 20%
oprogramowanie konsoli zarządzania, umożliwiające zarządzanie konfiguracją i podgląd stanu wszystkich serwerów z poziomu jednej konsoli - 10 %
termin realizacji - 10 %
 
 
Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferta wykonawcy  Ramcom sp. z o.o. otrzymała najwyższą liczbę punktów. Firma Rancom sp. z o.o. złożyła oświadczenie, że nie będzie w stanie zawrzeć umowy.  Zgodnie z art. 94 ust. 3 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród  2 pozostałych ofert złożonych w postępowaniu.  Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy Koma Nord sp. z o.o 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 19.11.2020
Data udostępnienia informacji: 20.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.11.2020 14:08 Korekta Karolina Dobrzyńska