Dostawa oprogramowania symulującego pracę dyżurnego ruchu dla Zespołu Szkół Ekologiczno – Transportowych w Gdyni.

SI.271.66.2020                                                                                                                             
EZP 124/20
 
 
 
dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania symulującego pracę dyżurnego ruchu dla Zespołu Szkół Ekologiczno – Transportowych w Gdyni.

                                                Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę oprogramowania symulującego pracę dyżurnego ruchu dla Zespołu Szkół Ekologiczno – Transportowych w Gdyni, realizowanej w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-01. Projekt dofinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W postępowaniu ofertę złożył 1 wykonawca:
 
Nr. oferty 1
Nazwa i adres wykonawcy  Koma Nord sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia
Cena oferty brutto  24 987,45 zł
Termin wykonania dostawy  20 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
 
Na realizację zadania Zamawiający przeznaczył 20 325,20 zł. netto (25 000,00 zł. brutto). Zamawiający określił następujące kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty : cena oferty brutto – 60 %, termin wykonania dostaw – 40%
 
Zamawiający wybrał jedyną złożoną ofertę spełniającą równocześnie kryteria określone w SIWZ. Oferta złożona została przez firmę Koma Nord sp. z o.o. Cena oferty 24 987,45 zł brutto. Oferta otrzymała łącznie 6 punktów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 21.12.2020
Data udostępnienia informacji: 21.12.2020