Dostawa materiałów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta Gdyni

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Zamawiający działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U.2019 poz.1843 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211 000 euro na „Dostawa materiałów biurowych            i papieru do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta Gdyni”, w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsze zostały wybrane w poszczególnych częściach następujące oferty:
 
P.H. KAS J. Kasperski Sp. J.  ul. Janka Wiśniewskiego 20, z siedzibą w Gdyni  81 – 969  
 
część I- dostawy materiałów biurowych:
  - cena brutto:                                            -    101.822,19 zł brutto - 60,00 punktów
  - termin wykonania zamówienia:                                           - 3 dni   - 40,00 punktów
                                                                                          Razem –  100     punktów
 
część II - dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek:
 - cena brutto:                                              -  165.521,44 zł brutto   - 60,00 punktów
 - termin wykonania zamówienia:                                            - 3 dni   - 40,00 punktów
                                                                                             Razem –  100 punktów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 20.12.2019
Data udostępnienia informacji: 20.12.2019