Budowa Pomnika Tadeusza Wendy w Gdyni – II postępowanie

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: Hydro-Mag Sp. z o.o., ul. Kartuska 46, 83-333 Garcz z ceną ryczałtową brutto: 622 116,17 zł.
 
            Do upływu terminu składania ofert złożono 2oferty.
Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych otwarciem postępowania z 04.09.2020 r.: cena oferty brutto 60 %, termin wykonania: 15%, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 20 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 5 %
 
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona po nr 2 przez spółkę Hydro-Mag Sp. z o.o., Ul. Kartuska 46, 83-333 Garcz. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów, tj. 10,00 pkt.
Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARBUD Ryszard Marcinkiewicz ul. Morska 147 81-206 Gdynia:
cena ryczałtowa brutto w zł - 697 529,57- 5,27 pkt
termin wykonania - 08.04.2021r - 1,50 pkt
okres udzielonej gwarancji  – 60 miesięcy – 2,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych – 7% - 0,50 pkt
Razem: 9,27 pkt
 
Oferta nr 2 - Hydro-Mag Sp. z o.o., Ul. Kartuska 46, 83-333 Garcz:
cena ryczałtowa brutto w zł - 622 116,17- 6,00 pkt
termin wykonania - 08.04.2021r - 1,50 pkt
okres udzielonej gwarancji  – 60 miesięcy – 2,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych – 7% - 0,50 pkt
Razem: 10,00 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 30.10.2020
Data udostępnienia informacji: 30.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2020 13:00 Dodanie informacji Anna Stankiewicz