Budowa parkingów rowerowych – zadanie 7

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa parkingów rowerowych – zadanie 7”
           
            Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa parkingów rowerowych – zadanie 7” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę - UNION INVEST Sp. z o.o., ul. Szeroka 15B, 83-424 Lipusz, z ceną ryczałtową brutto 555 841,26 zł.
            Oferta nr 1 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 25%, okres wykonania  15 %. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 8,50 pkt.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1 - UNION INVEST Sp. z o.o., ul. Szeroka 15B, 83-424 Lipusz
Cena oferty brutto - 555 841,26 zł - 6,00 pkt
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 61 m-cy - 2,50 pkt
Okres wykonania - 36 tygodni – 0,00 pkt
Razem: 8,50 pkt
                                   
Oferta nr 2 - FB-JELCZ Sp. z o.o., ul. Polna 45, 80-209 Chwaszczyno  
Cena oferty brutto - 986 633,69 zł -  1,35 pkt
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 61 m-cy – 2,50 pkt
Okres wykonania - 18 tygodni – 0,90 pkt
Razem: 4,75 pkt
                                   
Oferta nr 3 - Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce 
Cena oferty brutto - 931 940,88 zł – 1,94 pkt
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 61 m-cy – 2,50 pkt
Okres wykonania - 14 tygodni – 1,50 pkt
Razem: 5,94 pkt
                       
Oferta nr 4 - HYDRO-MAG Sp. z o.o., Garcz, ul. Kartuska 46, 83-333 Chmielno
Cena oferty brutto - 895 873,84 zł – 2,33 pkt
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 61 m-cy – 2,50 pkt
Okres wykonania - 22 tygodnie – 0,30 pkt
Razem: 5,13 pkt


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 14.02.2020
Data udostępnienia informacji: 14.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.02.2020 15:19 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
14.02.2020 15:18 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
14.02.2020 15:09 Dodanie informacji Dominika Wojtunik