Budowa oświetlenia ulicy Kardynała Wyszyńskiego – zadanie 2

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych roboty budowlane pn.: „Budowa oświetlenia ulicy Kardynała Wyszyńskiego – zadanie 2”.
           
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa oświetlenia ulicy Kardynała Wyszyńskiego – zadanie 2” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez Pana Tomasza Kopacza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PROTEL Firma Usługowo Produkcyjna Tomasz Kopacz, z ceną ryczałtową brutto 104 550,00 zł.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert.
               Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych otwarciem postępowania z dnia 29.05.2020 r.: cena oferty brutto 60 %, okres wykonania: 10%, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 20 %; okres udzielonej gwarancji i rękojmi 10 %;
            Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez pana Tomasza Kopacza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PROTEL Firma Usługowo Produkcyjna Tomasz Kopacz. Oferta nr 2 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów, tj. 9,21 pkt.
 
Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1: ELBUDREM J. Jarząbkowski i   A. Jarząbkowski-Spółka Jawna, ul. Maszynowa 32, 80-298 Gdańsk
Cena: 147 150,88 zł brutto-2,44 pkt
okres wykonania: 20 tygodni-0,00 pkt
okres udzielonej gwarancji: 61 miesięcy-1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:wskazane cztery zadania, cztery punktowane-2,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 5,44 pkt
 
Oferta nr 2: PROTEL Firma Usługowo Produkcyjna Tomasz Kopacz, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino
Cena: 104 550,00 zł brutto-5,21 pkt
okres wykonania: 10 tygodni-1,00 pkt
okres udzielonej gwarancji: 61 miesięcy-1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: wskazane cztery zadania, cztery punktowane-2,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 9,21 pkt

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne „TELTOR-POL PÓŁNOC S.A., ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk
cena; 138 325,54 zł brutto-3,01 pkt
okres wykonania: 20 tygodni: 0,00 pkt
okres udzielonej gwarancji: 36 miesięcy-0,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: wskazane cztery zadania, cztery punktowane-2,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 5,01 pkt
 
Oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ”, ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia
cena: 156 272,34 zł brutto-1,85 pkt
okres wykonania-16 tygodni-0,00 pkt
okres udzielonej gwarancji: 61 miesięcy-1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: wskazane cztery zadania, cztery punktowane-2,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 4,85 pkt

Oferta nr 5: MHB Polska Sp.  z o.o, ul. Północna 1, 81-029 Gdynia
cena: 92 353,00 zł brutto-6,00 pkt
okres wykonania: 23 tygodnie-0,00 pkt
okres udzielonej gwarancji: 61 miesięcy-1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: wskazane cztery zadania, cztery punktowane-2,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 9,00 pkt
 
Oferta nr 6: ENERGO PROJEKT Sp. z o. o. Sp. K , ul. Jaśkowa Dolina 15, 80-252 Gdańsk
cena: 116 235,00 zł brutto-4,45 pkt
okres wykonania: 22 tygodnie-0,00 pkt
okres udzielonej gwarancji: 61 miesięcy-1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: wskazane trzy zadania, dwa punktowane-1,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 6,45 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 17.07.2020
Data udostępnienia informacji: 17.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.07.2020 17:58 Korekta Anna Stankiewicz