Budowa ogrodzenia ograniczającego dostęp do wojskowej infrastruktury od bulwaru na Oksywiu

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na wykonanie zadania pn: „Budowa ogrodzenia terenów wojskowych wzdłuż bulwaru w Oksywiu”.

 
            Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Pana Adama Ziomka prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą P.P.U.H. BRUK-MET Adam Ziomek  Psary St.Wieś 44A, 26-010 Bodzentyn, z ceną ryczałtową brutto 175 616,29 zł.
            Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ: cena oferty brutto 60 %, okres wykonania 15 %, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10 %, okres udzielonej gwarancji 9%, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 6%. Oferta nr 1 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta nr 1 otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów, tj. 9,55 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1
nazwa wykonawcy: P.P.U.H. BRUK-MET Adam Ziomek
adres wykonawcy: PSARY St.Wieś 44A, 26-010 Bodzentyn
cena: 175 616,29 zł brutto - 6,00 pkt
okres wykonania: 12 tygodni - 1,05 pkt
okres udzielonej gwarancji: 68 miesięcy - 0,90 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: wskazane trzy zadania, dwa punktowane - 1,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 7,50% - 0,60 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 9,55 pkt

Oferta nr 2 - oferta została odrzucona w dniu 27.01.2020r. na podstawie art. art. 90 ust. 3 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4)  ustawy Pzp , nie przyznano punktów w kryteriach oceny ofert
nazwa wykonawcy: TOKAREX Jerzy Tokarczyk
adres wykonawcy: 49-351 PRZYLESIE Nr 89
cena: 109 839,00 zł brutto
okres wykonania: 12 tygodni
okres udzielonej gwarancji: 61 miesięcy
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: wskazano dwa zadania
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 7,01%
 
Oferta nr 3
nazwa wykonawcy: AM-FOR Arkadiusz Fortuna
adres wykonawcy: Al.Kazimierza Wielkiego 5, 87-800 Włocławek
cena: 299 962,89 zł brutto - 1,75 pkt
okres wykonania: 8,5 tygodni - 1,50 pkt
okres udzielonej gwarancji: 61 miesięcy - 0,90 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: nie wskazano zadań - 0,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 0,21 % - 0,12 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 4,27 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 03.02.2020
Data udostępnienia informacji: 03.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2020 15:55 Dodanie informacji Anna Stankiewicz