Budowa miejsc postojowych przy ul.Unruga 53 w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną: „Budowa miejsc postojowych przy ul.Unruga 53 w Gdyni”
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną: „Budowa miejsc postojowych przy ul.Unruga 53 w Gdyni” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę -

LARO s.c., ul. Reja 4, 84-220 Strzebielino z ceną ryczałtową brutto 203 694,15 zł.

            Do upływu terminu składania ofert złożono 8 ofert.
            Oferta nr 7 złożona przez  Pana Witolda Cygerta prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Budowlana Witold Cygert, Wygoda Sierakowska 210, 83-340 Sierakowice, została odrzucona w dniu 23.04.2020 r. zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp.
 Oferta nr 3 złożona przez Pana Krzysztofa Dymurę prowadzącego działalnośc gospodarczą pod nazwą: JULIAN Firma Handlowo-Ogólnobudowlana Krzysztof Dymura, Małkowo, ul. Pałacowa 46 83-330 Żukowo, oferta nr 5 złożona przez Pana Macieja Dziechcińskiego  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: ASPERGO Maciej Dziechciński, ul. Lesoki 7, 84-207 Bojano, oferta nr 6  złożona przez spółkę HYDRO-MAG Sp z o.o z siedzibą w  Garczu, ul. Kartuska 46, 83-333 Chmielno oraz oferta nr 8 złożona przez Pana Eugeniusza Latosińskiego prowadzącego działalnośćc gospodarczą pod nazwą: LATO BRUK Eugeniusz Latosiński, ul. Mickiewicza 9, 84-220 Strzebielino zostały odrzucone w dniu 07.05.2020r. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż Wykonawcy nie wyrazili zgody, o której mowa w art.85 ust. 2, na przedłużenie terminu zwiazania ofertą.
 
            Oferta nr 2 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 16 %, okres wykonania 20 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 4 %. Oferta nr 2 przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert i otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 9,90 pkt.
 
Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1- Eurovia Polska SA, ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce:
cena brutto w zł: 215 017,56 - 5,66 pkt
okres gwarancji i rękojmi: 61 m-cy - 1,60 pkt
okres wykonania: 14 tygodni - 2,00 pkt
ryzyko wykonania robót dodatkowych: 0,00 - 0,00 pkt
Razem pkt: 9,26

Oferta nr 2- LARO s.c., ul. Reja 4, 84-220 Strzebielino:
cena brutto w zł: 203 694,15 - 6,00 pkt
okres gwarancji i rękojmi: 61 m-cy- 1,60 pkt
okres wykonania: 15 tygodni - 1,90 pkt
ryzyko wykonania robót dodatkowych: 7,01 - 0,40 pkt
Razem pkt: 9,90

Oferta nr 3 - JULIAN Firma Handlowo-Ogólnobudowlana Krzysztof Dymura Małkowo, ul. Pałacowa 46 83-330 Żukowo
oferta odrzucona, nie przyznano pkt
 
Oferta nr 4 - WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk
cena brutto w zł: 226 470, 06 - 5,33 pkt
okres gwarancji i rękojmi: 61 m-cy- 1,60 pkt
okres wykonania: 17 tygodni - 1,70 pkt
ryzyko wykonania robót dodatkowych: 7,01 - 0,40 pkt
Razem pkt: 9,03

Oferta nr 5 - ASPERGO Maciej Dziechciński, ul. Lesoki 7, 84-207 Bojano
oferta odrzucona, nie przyznano pkt
 
Oferta nr 6 - HYDRO-MAG Sp z o.o Garcz, ul. Kartuska 46, 83-333 Chmielno
oferta odrzucona, nie przyznano pkt
 
Oferta nr 7 - Firma Usługowo-Budowlana Witold Cygert Wygoda Sierakowska 210, 83-340 Sierakowice
oferta odrzucona, nie przyznano pkt
 
Oferta nr 8- LATO BRUK Eugeniusz Latosiński, ul. Mickiewicza 9, 84-220 Strzebielino
oferta odrzucona, nie przyznano pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 18.05.2020
Data udostępnienia informacji: 18.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.05.2020 13:23 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
18.05.2020 13:23 Dodanie informacji Anna Stankiewicz