Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mitry w Gdyni wraz z przebudową sieci wodociągowej - unieważnienie postępowania

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mitry w Gdyni wraz z przebudową sieci wodociągowej”
 
Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mitry w Gdyni wraz z przebudową sieci wodociągowej” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
W terminie wyznaczonym na składanie ofert do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:
1)   oferta nr 1 - ZUK Sp. z o.o., Glincz, ul. Akacjowa 24, 83-330 Żukowo, z ceną ryczałtową brutto 928 867,59 zł;
2)   oferta nr 2 - Konsorcjum: WPRG GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk (lider) i ELGRUNT Sp. z o.o., ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia (partner), z ceną ryczałtową brutto 988 464,47 zł;
3)   oferta nr 3 - WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy, z ceną ryczałtową brutto 1 447 710,00 zł.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 620 165,20 zł brutto. Ponieważ Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 29.12.2020
Data udostępnienia informacji: 29.12.2020