Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Powstania Śląskiego 29 i Powstania Wielkopolskiego 14 w Gdyni - II postępowanie

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Powstania Śląskiego 29 i Powstania Wielkopolskiego 14 w Gdyni - II postępowanie”.
 
Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Powstania Śląskiego 29 i Powstania Wielkopolskiego 14 w Gdyni – II postępowanie” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
W wyniku ogłoszenia opublikowanego w BIP w dniu 28.04.2020r. pod nr 532946-N-2020 o zamówieniu na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Powstania Śląskiego 29 i Powstania Wielkopolskiego 14 w Gdyni – II postępowanie” w terminie wyznaczonym na składanie ofert do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:
 
oferta nr 1 - EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, z ceną ryczałtową brutto: 604 067,32 zł;
oferta nr 2 – złożona przez Pana Eugeniusza Latosińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LATO BRUK Eugeniusz Latosiński, ul. Mickiewicza 9, 84-220 Strzebielino, z ceną ryczałtową brutto 498 000,00 zł.
oferta nr 3 – FB-JELCZ Sp. z o. o. Sp z o.o., 80-209 Chwaszczyno, ul. Polna 45, z ceną ryczałtową brutto 584 037,46 zł;
 
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 182 059,59 zł brutto. Ponieważ Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 09.06.2020
Data udostępnienia informacji: 09.06.2020