Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Powstania Śląskiego 29 i Powstania Wielkopolskiego 14 w Gdyni

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

pn: „Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Powstania Śląskiego 29 i Powstania Wielkopolskiego 14
w Gdyni”.
 
            Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Powstania Śląskiego 29 i Powstania Wielkopolskiego 14 w Gdyni” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
W wyniku ogłoszenia opublikowanego w BIP w dniu 04.03.2020r. pod nr 519040-N-2020 o zamówieniu na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Powstania Śląskiego 29 i Powstania Wielkopolskiego 14 w Gdyni” w terminie wyznaczonym na składanie ofert do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:
oferta nr 1 - EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, z ceną ryczałtową brutto: 604 067,32 zł;
oferta nr 2 – HYDRO-MAG Sp z o.o Garcz, ul. Kartuska 46, 83-333 Chmielno, z ceną ryczałtową brutto: 581 250,01 zł;
oferta nr 3 – złożona przez Pana Eugeniusza Latosińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LATO BRUK Eugeniusz Latosiński, ul. Mickiewicza 9, 84-220 Strzebielino, z ceną ryczałtową brutto: 396 000,00 zł.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 182 059,59 zł brutto. Ponieważ Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 21.04.2020
Data udostępnienia informacji: 21.04.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.04.2020 10:19 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
21.04.2020 10:10 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
21.04.2020 10:10 Dodanie informacji Anna Stankiewicz