XXIV sesja Rady Miasta Gdyni z 25 listopada 2020 r.


PORZĄDEK OBRAD
XXIV SESJI RADY MIASTA GDYNI
25 listopada 2020 roku
GODZ. 12.00, tryb obradowania zdalnego
 
 
1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta,
4.      Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Orłowo,5.      Projekty uchwał w sprawach:
 
projekty scalone do jednego pliku .pdf

5.1   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Przemyskiej i L. Bądkowskiego,
5.2   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu przy ulicy Olimpijskiej,
5.3   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV i Alei Marszałka Piłsudskiego,
5.4   przyjęcia Planu Działań Miasta Przyjaznego Dzieciom, Młodzieży i Rodzinie na lata 2020 - 2022
5.5   ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego na zadania wybierane w 2021 roku
5.6   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5.7   ustalenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Gmina Miasta Gdyni.
5.8   ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
5.9   przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Gdyni do roku 2035”,
5.10          utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni oraz nadania jej Statutu,
5.11          utworzenia jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Informatyki oraz nadania jej statutu,
5.12          zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody,
5.13          powierzenia Wiceprezydentowi Michałowi Guciowi reprezentowania Gminy Miasta Gdynia w Zgromadzeniu  Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr V/88/19 z dn. 23 stycznia 2019r. dot. odwołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, powołania nowych przedstawicieli i upoważnienia do kumulacji głosów.
5.14          zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia spółce „InnoBaltica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zadań własnych Gminy Miasta Gdyni.
5.15          ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Goździkowej w Gdyni,
5.16          ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Janowskiej w Gdyni,
5.17          ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Władysława Kańskiego w Gdyni,
5.18          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Afrykańskiej,
5.19          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Architektów,
5.20          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Gedymina,
5.21          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Głogowej,
5.22          wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej 5,
5.23          wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Korzeniowskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
5.24          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Lazurowej,
5.25          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Legionów,
5.26          wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w rejonie ul. Leszczynki i ul. Stoigniewa
5.27          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Mariana Mokwy,
5.28          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Orląt Lwowskich,
5.29          wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Orlicz – Dreszera,
5.30          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Prostokątnej,
5.31          odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy Alei Zwycięstwa 138/34,
5.32          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul. Bp. Dominika,
5.33          zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Pionierów (29 m kw),
5.34          zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Pionierów (139 m kw),
5.35          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul. Legionów 94a,
5.36          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Miedzianej,
5.37          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV,
5.38          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 36/99
5.39          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni w rejonie ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
5.40          zmiany Uchwały Nr XXI/690/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Wieluńskiej 71,
5.41          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Chrzanowskiego 21,
5.42          wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ul.Świętojańskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność podmiotu prywatnego,
 
6.      Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa,
7.      Interpelacje,
8.      Informacje.
9.      Wolne wnioski.
10.  Ustalenie terminu następnej sesji.
11.  Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XXIV sesji Rady Miasta Gdyni
25 listopada 2020 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
 
                             
1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 rok,
2. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2020 – 2034,
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 12.11.2020
Data udostępnienia informacji: 12.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.11.2020 11:09 Aktualizacja treści Dorota Nelke
25.11.2020 11:00 Aktualizacja treści Dorota Nelke
23.11.2020 11:44 Aktualizacja treści Dorota Nelke
18.11.2020 13:45 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
18.11.2020 13:21 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.11.2020 14:50 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.11.2020 13:49 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.11.2020 13:36 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska