XXI sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2020 r.


PORZĄDEK OBRAD
XXI SESJI RADY MIASTA GDYNI
26 sierpnia 2020 roku
GODZ. 12.00, sala C PPNT
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Mały Kack,
5.       Projekty uchwał w sprawach:
 
Projekty scalone do jednego pliku .pdf

5.1   zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 rok
5.2   zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2020 – 2034,
5.3   udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chmielnik z województwa podkarpackiego poszkodowanej w wyniku ulewnego deszczu w dniu 26.06.2020 r.
5.4   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Jana Skrzetuskiego, bpa J. Pelczara i kard. S. Wyszyńskiego,
5.5   utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych oraz nadania jej statutu.
5.6   określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy,
5.7   ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni
5.8   powołania komisji konkursowej na przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
5.9   zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni,
5.10                       zawarcia aneksu do Porozumienia zawartego z Miastem Sopot dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni terenu Miasta Sopot,
5.11                       przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu "MATRYCS - Modular Big Data Applications for Holistic Energy Services in Buildings", dofinansowanego w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020,
5.12                       pozbawienia Skweru Plymouth w Gdyni  kategorii drogi gminnej,
5.13                       zaliczenia wybudowanego odcinka ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni do kategorii dróg gminnych,
5.14                       zaliczenia dróg w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni do kategorii dróg gminnych oraz nadania nazwy odcinkowi drogi,
5.15                       ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Aleksandra Dulina w Gdyni,
5.16                       ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Apenińskiej w Gdyni,
5.17                       ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Danuty Baduszkowej w Gdyni,
5.18                       ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Promiennej w Gdyni,
5.19                       ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Stanisława Zauchy w Gdyni,
5.20                       odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy Alei Zwycięstwa 138/46,
5.21                       odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy Alei Zwycięstwa 138/40,
5.22                       odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej 67,
5.23                       wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu oraz sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Pasiecznej 39
5.24                       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni w rejonie ul. Północnej,
5.25                       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Wrocławskiej,
5.26                       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Kowieńskiej
5.27                       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Wieluńskiej 71,
5.28                       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Wielkopolskiej,
5.29                       wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Złotej 58,
5.30                       odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Wojewody Wachowiaka 6,
5.31                       wyrażenia  zgody  na zamianę  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osoby prawnej.
5.32                       wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. A. Krauzego w Gdyni,
5.33                       wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Brzoskwiniowej w Gdyni.
5.34                       wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Górskiego,
5.35                       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 22,
5.36                       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego,
5.37                       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Orłowskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
5.38                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bronisława Dembińskiego,
5.39                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Dachnowskiego 32,
5.40                       wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Miasta Gdyni w nieruchomości położonej w Gdyni ul.Dachnowskiego 36,
5.41                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Kamrowskiego 10 i Kubackiego 8,
5.42                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Kaspra Geskiego 18,
5.43                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Krokowska 1,
5.44                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni w rejonie ul.Mickiewicza i ul.Siemiradzkiego,
5.45                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Pawia,
5.46                       wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Miasta Gdyni, w nieruchomości położonej w Gdyni ul.Płk.Dąbka 28-30,
5.47                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul.Przemysława,
5.48                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Wielkopolska 84,
5.49                       wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Miasta Gdyni, w nieruchomości położonej w Kaliszu ul.Wrocławska 23,
5.50                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa,
 
6.      Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty
7.      Sprawozdanie za lata 2018-2019 z realizacji „Programu opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2015-2018” oraz „Programu opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2019-2022”
8.      Interpelacje,
9.      Informacje.
10.  Wolne wnioski.
11.  Ustalenie terminu następnej sesji.
12.  Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XXI sesji Rady Miasta Gdyni
26 sierpnia 2020 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
 
Projekty scalone do jednego pliku .pdf
                             
1.      wyłączenia Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej z Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni,
2.      wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej z Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni,
3.      likwidacji Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni,
4.      likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni.
5.      zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28.
6.      zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Przedszkola nr 13 w Gdyni.
7.      zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Przedszkola nr 58 w Gdyni.
8.      zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.
9.      zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni.
10.  wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 7 oraz udziału w lokalu numer19 o przeznaczeniu innym niż mieszkalny ( garażu), zlokalizowanych w budynku przy ul. Janusza Korczaka 2 w Gdyni, wraz ze sprzedażą odpowiednich udziałów w gruncie
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 13.08.2020
Data udostępnienia informacji: 13.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.09.2020 11:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.08.2020 11:03 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
19.08.2020 14:01 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
19.08.2020 12:51 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
19.08.2020 12:45 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
19.08.2020 12:41 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
18.08.2020 09:45 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.08.2020 13:43 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.08.2020 13:42 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.08.2020 09:25 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska