XX sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 23 czerwca 2020 r.


PORZĄDEK OBRAD
XX SESJI RADY MIASTA GDYNI
23 czerwca 2020 roku
GODZ. 18.00, sala „C” PPNT
 
 
1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta,
4.      Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Leszczynki,
5.      Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej
6.      Debata nad Raportem o stanie gminy
7.      Projekty uchwał w sprawach:
 
7.1   udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni wotum zaufania,
7.2   przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2019 (sprawozdanie dostępne wyłącznie elektronicznie – www.gdynia.pl),
7.3   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2019,
7.4   zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdyni w roku 2019,
7.5   udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2019,
7.6   określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
7.7   zasad udzielania dotacji celowej na zakup roweru towarowego,
7.8   ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy w Gminie Miasta Gdyni
7.9   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic: Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka
7.10                       zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon skrzyżowania ulic Wielkopolskiej i Strzelców,
7.11                       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej,
7.12                       zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana i Redłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic K. Tetmajera, M. Kopernika i Redłowskiej,
7.13                       udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
7.14                       przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Miasta Gdyni
7.15                       ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych,
7.16                       ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych parkingów należących do Gminy Miasta Gdyni i usytuowanych poza drogami publicznymi na terenie Gdyni oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tych parkingach.
7.17                       określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gdyni na rok szkolny 2020/2021,
7.18                       zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48.
7.19                       podziału samorządowej instytucji kultury, Gdyńskiego Centrum Kultury, oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Gdyńskie Centrum Filmowe” i nadania jej statutu
7.20                       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w Gdyni przy ul. Afrodyty.
7.21                       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Jowisza i ul. Starodworcowej
7.22                       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Druskiennickiej,
7.23                       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 23
7.24                       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zgoda 8 i ul. Starowiejskiej 31-33,
7.25                       zmieniająca Uchwałę nr XIV/462/19 z dnia 27 listopada 2019 roku Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej pomieszczeń stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni zlokalizowanych na poddaszu budynku przy ul. Świętojańskiej 83-83A w kl.83, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
7.26                       petycji wniesionej przez Koalicję Polska Wolna od 5G Komisję Sterującą i jej doradców, zatytułowanej „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”
7.27                       petycji wniesionej przez radcę prawnego Konrada Łakomego – CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy a dotyczącej wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów,
7.28                       petycji wniesionej w dniu 1 czerwca 2020 r. przez RS w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
7.29                       skargi Pani MR na działalność pracowników Urzędu Miasta Gdynia – Wydziału Architektoniczno - Budowlanego
7.30                       petycji pana ŁP dotyczącej dokonania zmian w statutach Rad Dzielnic Gdyni i umożliwienia im pracy zdalnej
7.31                       wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR w przedmiocie przywrócenia przejścia przez jezdnię  ze światłami na pasach ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni
8. Interpelacje,
9. Informacje.
10. Wolne wnioski.
11. Ustalenie terminu następnej sesji.
12. Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XX sesji Rady Miasta Gdyni
23 czerwca 2020 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
 
                             
1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 rok,
2. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2020 – 2034.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 10.06.2020
Data udostępnienia informacji: 10.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.06.2020 14:32 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.06.2020 13:20 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.06.2020 11:40 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
10.06.2020 12:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.06.2020 12:08 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska