XIX sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2020 r.


PORZĄDEK OBRAD
XIX SESJI RADY MIASTA GDYNI
15 maja 2020 roku
GODZ. 12.00, sala „C” PPNT
 
 
1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta,
4.      Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Karwiny,
5.      Projekty uchwał w sprawach:
 
5.1   zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 rok (projekt dostępny wyłącznie elektronicznie, www.gdynia.pl)  
5.2   zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2020 – 2034, (projekt dostępny wyłącznie elektronicznie, www.gdynia.pl)  
5.3  udzielenia pomocy finansowej powiatowi chojnickiemu i powiatowi tczewskiemu,
5.4   aktualności studium i planów miejscowych w Gdyni
5.5   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok (projekt dostępny wyłącznie elektronicznie, www.gdynia.pl)  
5.6   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejonu ulic: Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia (projekt dostępny wyłącznie elektronicznie, www.gdynia.pl) 
5.7   przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” — edycja 2019-2020 realizowanego ze środków  Funduszu Solidarnościowego,
5.8   przyjęcia raportu z realizacji w 2019 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, (projekt dostępny wyłącznie elektronicznie, www.gdynia.pl)  
5.9   ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni.
5.10                       zmiany Uchwały Nr IV/82/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 5 w Gdyni
5.11                       zmiany Uchwały Nr IV/56/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni
5.12                     o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej
5.13                     zawarcia porozumienia z Gminą Wiejską Kosakowo dotyczącego współpracy przy prowadzeniu kąpieliska Gdynia Babie Doły.
5.14                       ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Sochaczewskiej w Gdyni,
5.15                       ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Grzybowej w Gdyni,
5.16                     ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Aresa w Gdyni,
5.17                       ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego w Gdyni,
5.18                       ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy kpt. A. Kasztelana w Gdyni,
5.19                       ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Łopianowej w Gdyni,
5.20                       ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Stefana Kisielewskiego w Gdyni,
5.21                       ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Tulipanowej w Gdyni
5.22                       nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość położonych przy ul. Abrahama 71 i Świętojańskiej 61 wraz z przypisanym do nich udziałem w nieruchomości,
5.23                       odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy Alei Zwycięstwa 138/20A,
5.24                       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
5.25                       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Szyprów 2B,
5.26                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Stryjskiej
5.27                     wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Wiczlińskiej w Gdyni.
5.28                     wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej przy ul. Jana z Kolna;
5.29                     wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osoby fizycznej
5.30                       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 527m2 położonej w Gdyni przy ul. Żółkiewskiego,
5.31                       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Aluminiowej,
5.32                       zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Manganowej
5.33                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Mickiewicza 3;
5.34                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 62/19.
5.35                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 1100 m2 położonej w Gdyni przy ul. Rybaków;
5.36                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 800 m2  położonej przy ul. Rybaków;
5.37                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kopernika,
5.38                     zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Morskiej 108 A-C w Gdyni.
5.39                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. kontradm. X. Czernickiego
5.40                     skarg Pana ZC na  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
5.41                     określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

6. Sprawozdanie z prac Komisji Budżetowej
7. Interpelacje,
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XIX sesji Rady Miasta Gdyni
15 maja 2020 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
 
                             
1. udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie,
2. przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19,
3. odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie
4. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i usługi rehabilitacyjne oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania,
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 30.04.2020
Data udostępnienia informacji: 30.04.2020
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2020 14:17 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
08.05.2020 14:00 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
04.05.2020 13:46 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
04.05.2020 13:32 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
30.04.2020 15:31 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska