Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach projektu edukacyjnego pn: „Gdyńskie turbo przedszkolaki..."

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy postępowania na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z późn. zm.) na: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach projektu edukacyjnego pn:  „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego
w Gdyni”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 
1.    Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu tj. ceny i doświadczenia personelu.

W załączeniu przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu, z podziałem na poszczególne części zamówienia i przyznaną punktacją.    

2.        W poszczególnych częściach postępowania wybrano oferty,  które odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Wykonawcy, którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu:
 
1)   W zakresie 1 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Niepubliczną Placówkę Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, Os. Bohaterów Września 1A/C, 31 – 620 Kraków – Organ prowadzący UNIFUND Sp. z o. o., za cenę 69 824,00 zł brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów.
 
2)   W zakresie 2 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Niepubliczną Placówkę Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, Os. Bohaterów Września 1A/C, 31 – 620 Kraków – Organ prowadzący UNIFUND Sp. z o. o., za cenę 63 856,00 zł brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów.
 
3)   W zakresie 3 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Niepubliczną Placówkę Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, Os. Bohaterów Września 1A/C, 31 – 620 Kraków – Organ prowadzący UNIFUND Sp. z o. o., za cenę 37 320,00 zł brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów.
 
4)   W zakresie 4 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Niepubliczną Placówkę Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, Os. Bohaterów Września 1A/C, 31 – 620 Kraków – Organ prowadzący UNIFUND Sp. z o. o., za cenę 80 032,00 zł brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów.
 
5)   W zakresie 5 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: SmartaAdvice Michał Kucharczyk, ul. Olimpijska 1/3, 58-301 Wałbrzych za cenę 40 200,00 zł brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów.
 
6)   W zakresie 6 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Niepubliczną Placówkę Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, Os. Bohaterów Września 1A/C, 31 – 620 Kraków – Organ prowadzący UNIFUND Sp. z o. o., za cenę 63 104,00 zł brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów.
 
7)   W zakresie 7 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Niepubliczną Placówkę Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, Os. Bohaterów Września 1A/C, 31 – 620 Kraków – Organ prowadzący UNIFUND Sp. z o. o., za cenę 9 588,00 zł brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów.
 
8)   W zakresie 8 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Niepubliczną Placówkę Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, Os. Bohaterów Września 1A/C, 31 – 620 Kraków – Organ prowadzący UNIFUND Sp. z o. o., za cenę 26 784,00,00 zł brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów.
 
9)   W zakresie 9 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Niepubliczną Placówkę Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, Os. Bohaterów Września 1A/C, 31 – 620 Kraków – Organ prowadzący UNIFUND Sp. z o. o., za cenę 22 320,00 zł brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów.
 
10)         W zakresie 10 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Niepubliczną Placówkę Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, Os. Bohaterów Września 1A/C, 31 – 620 Kraków – Organ prowadzący UNIFUND Sp. z o. o., za cenę 29 264,00 zł brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów.
 
2.    Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
3.    Zamawiający informuje, że zawarcie umów z wyłonionymi Wykonawcami możliwe będzie
po dopełnieniu wszelkich formalności.
4.    W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługuje prawo do złożenia odwołania na zasadach opisanych w rozdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 04.02.2019
Data udostępnienia informacji: 04.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.02.2019 11:51 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz