Przeprowadzenie: „Kursu obsługi komputera wraz z certyfikowanym egzaminem ECDL BASE lub równoważnym” - „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
MPC.271.3.2019
EZP 8/19

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie kursu obsługi komputera wraz z certyfikowanym egzaminem ECDL BASE lub równoważnym dla 1 uczestniczki projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, AL. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
Zamówienie w szczególności dotyczyło następującej usługi:
1.      Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu obsługi komputera wraz z certyfikowanym egzaminem ECDL BASE lub równoważnym dla 1 uczestniczki projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wskazana tematyka kursu wynika z identyfikacji potrzeb uczestniczki dokonywanej na bieżąco w ramach poradnictwa zawodowego indywidualnego i wynika z utworzonych Indywidualnych Planów Działania.
2.      Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera i jego systemu operacyjnego oraz praktyczne przygotowanie uczestniczki projektu do certyfikowanego egzaminu o standardzie ECDL BASE - 4 moduły.
 
Informację o ogłoszeniu o zamówieniu na ww. usługi skierowano w formie pisemnej bezpośrednio do 7 podmiotów oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej www.gdynia.pl.
 
W odpowiedzi wpłynęły oferty od następujących podmiotów:

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy
1. TWIN MEDIA SP. Z O.O. 77-100 Bytów, ul. Zaułek Drozdowy 2
2. AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SP. Z O.O. 80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20/22

W dniu 31.01.2019r. Komisja dokonała otwarcia i oceny złożonych ofert na przeprowadzenie kursu obsługi komputera wraz z certyfikowanym egzaminem ECDL BASE lub równoważnym dla 1 uczestniczki projektu pn.: System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Ocena ofert została dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena (C) – waga kryterium: 50%
2) Doświadczenie trenera (D) – waga kryterium: 20%
Ilość szkoleń/kursów przeprowadzonych przez trenera wskazanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w okresie dwóch lat przed dniem złożenia oferty:
a)      powyżej 5 szkoleń/kursów – 10 pkt
b)      od 4 do 5 szkoleń/kursów – 5 pkt
c)      do 3 szkoleń/kursów – 0 pkt
3) Termin rozpoczęcia kursu zawodowego (T) – waga kryterium: 30%
Ilość dni roboczych od daty zawarcia umowy do rozpoczęcia kursu przez Wykonawcę:
a)      poniżej 11 dni – 10 pkt
b)      od 11 do 15 dni – 5 pkt
c)      powyżej 15 dni – 0 pkt
Za najkorzystniejszą zostaje uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie
z wzorem: P = C + D + T, gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „cena”
D – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „doświadczenie trenera”
T – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „termin rozpoczęcia kursu zawodowego”
 
Zestawienie ofert w odpowiedzi na zapytanie:


L.p. Nazwa wykonawcy                                              Kryteria oceny
Ocena łączna
cena brutto (zł) punkty wg wagi doświadczenie trenera punkty wg wagi termin rozpoczęcia kursu zawodowego punkty wg wagi
    C      D      T    P=C+D+T
1. TWIN MEDIA SP. Z O.O.
77-100 Bytów, ul. Zaułek Drozdowy 2
9 200,00 2,17 powyżej 5 szkoleń/ kursów 2,00 poniżej 11 dni 3,00 7,17
2. AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SP. Z O.O.
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20/22
4 000,00 5,00 powyżej 5 szkoleń/ kursów 2,00 poniżej 11 dni 3,00 10,00

W wyniku dużej rozbieżności cen kursu Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 wezwał Wykonawców do złożenia wyjaśnień. Z przekazanych Zamawiającemu informacji wynika, iż złożone oferty cenowe zawierają takie same części składowe i uwzględniają wszystkie wymagane elementy przedmiotu zamówienia określonych w załączniku nr 7.
  
Wybrano ofertę następującego podmiotu:  
AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SP. Z O.O., 80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20/22
 
Uzasadnienie: Wybrany wykonawca spełnia warunki niezbędne do wykonania zamówienia a przedstawiona przez niego oferta jest najkorzystniejsza.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Zamawiający – Gmina MPC.271.3.2019 iasta Gdyni działając na podstawie art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 -  t.j. z późn zm.) zwanej dalej ustawą zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni w dniu 05.02.2019 r. pod numerem: EZP 8/19, na przeprowadzenie: „Kursu obsługi komputera wraz z certyfikowanym egzaminem ECDL BASE lub równoważnym” dla 1 uczestniczki projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, współfinansowanego ze środków budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w zadania. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku 80-837, ul. Straganiarska 20/22.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 07.02.2019
Data udostępnienia informacji: 07.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.02.2019 15:22 Korekta Beata Grzegorska
11.02.2019 15:20 Korekta Beata Grzegorska
11.02.2019 15:20 Korekta Beata Grzegorska
11.02.2019 15:18 Korekta Beata Grzegorska
07.02.2019 15:37 Korekta Beata Grzegorska