Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - oprogramowanie do obsługi turystycznejSI.271.26.2019                                                                  
EZP 63/19
 
                                                                                                                    
 
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
 
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania przetargowego na dostawę oprogramowania do obsługi turystycznej dla Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni, realizowanej  w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych            oraz wyposażenie", umowa o dofinansowanie  nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-01.  
                                                                  
Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, nie złożono żadnej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 13.06.2019
Data udostępnienia informacji: 14.06.2019