Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup Systemu w postaci centrali (platformy telekomunikacyjnej VoIP) wraz z oprogramowaniem realizującym funkcjonalność infolinii dla mieszkańców

SI.271.61.2018
EZP 132/18

                                        Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.


Zawiadamiam, że Zamawiający unieważnił postępowanie przetargowe na zakup Systemu w postaci centrali (platformy telekomunikacyjnej VoIP) wraz z oprogramowaniem realizującym funkcjonalność infolinii dla mieszkańców na podstawie art  93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).

                                                               Uzasadnienie

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych złożono 4 oferty:

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto Okres gwarancji Punktacja
1 Innergo Systems Sp. z o.o.
ul. Odrwąża 15
03-310 Warszawa
4 542 532,15 70 miesięcy Cena -        60
Gwarancja - 40
Suma -      100
2 Sprint SA
ul. Jagiellończyka 26
10-062 Olsztyn
3 271 800,00 70 miesięcy      ---------------
3 Atende S.A.
Plac Konesera 10a
03-736 Warszawa
3 997 057,16 30 miesięcy      ---------------
4 Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Szkotnik 2B/15
33-100 Tarnów
1 450 000,00 70 miesięcy      ---------------

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył 3.5 mln złotych

W ocenie Zamawiającego oferta wykonawcy Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o (dalej CST) podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia). W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził, że :
1.Zaoferowany przez wykonawcę telefon nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego dla telefonu VoIP typ 2,
2. Zaoferowany przez wykonawcę telefon nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego dla telefonu VoIP typ 3,
3.  Wykonawca nie przewidział w rozwiązaniu niezależnego środowiska testowego.
Zamawiający wymaga by zaoferowany przez wykonawcę telefon VoIP typ 2 posiadał wyświetlacz o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 3”. Ponieważ oświadczenie wykonawcy CTS, w którym stwierdził, że oferowany telefon spełnia to wymaganie, nie znajdowało potwierdzenia w dokumentacji technicznej urządzenia, Zamawiający zwrócił się do przedstawiciela producenta telefonu z prośbą  o wyjaśnienie tej rozbieżności. Producent oświadczył że oferowany przez wykonawcę CTS telefon ma wyświetlacz o rozmiarze ekranu 2.8”.
Zamawiający wymaga by zaoferowany przez wykonawce telefon VoIP typ 3 posiadał wbudowane 2 porty Ethernet 10/100/1000M z obsługą PoE oraz przystosowany był do montażu na ścianie. Ponieważ oświadczenie wykonawcy CTS, w którym stwierdził, że oferowany telefon spełnia te wymagania, nie znajdowało potwierdzenia w dokumentacji technicznej urządzenia, Zamawiający zwrócił się do przedstawiciela producenta telefonu z prośbą o wyjaśnienie tej rozbieżności. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez producenta oferowany przez wykonawcę CTS telefon nie obsługuje technologii PoE i nie jest przystosowany do montażu na ścianie.
Zamawiający wymaga uruchomienia tzw. środowiska testowego. Udzielając odpowiedzi na jedno z pytań Zamawiający wyjaśnił, że środowisko testowe ma być niezależne od środowiska produkcyjnego. Zdaniem Zamawiającego, wykonawca CTS nie przewidział niezależnego środowiska testowego. Jako niezależna nie może być uznana platforma utworzona na bazie wirtualizacji środowiska produkcyjnego.
W ocenie Zamawiającego oferta wykonawcy Sprint SA podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 7b ustawy Pzp (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy). W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził, że wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowej wadium nie obejmuje okresu związania ofertą. Koniec okresu związania ofertą przypada na 4 marca 2019 r., gwarancja obowiązuję do 3 marca 2019 r.
W ocenie komisji oferta wykonawcy Atende SA ( dalej Atende) podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2b ustawy (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia). W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził, że wykonawca Atende nie dołączył do oferty wymaganego opisu proponowanego rozwiązania.
Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta Innergo Systems Sp. o.o. Ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 27.02.2019
Data udostępnienia informacji: 01.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2019 11:16 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
01.03.2019 11:14 Dodanie informacji Aleksandra Goran