Zagospodarowanie terenów zieleni miasta Gdyni

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2018.1986 z późn.zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę zagospodarowania terenów zieleni, wybrane zostały oferty złożone przez Wykonawców:

oferta nr 2

Platan-Gdynia s.c. Ewa Ostrzyniewska-Patyna, Tomasz Zabłocki

ul. Amona 26

81-601 Gdynia

część 4: 354 240 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści złotych)


Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
 

oferta nr 3

Gospodarstwo Rolno - Szkółkarskie EKOLAS Wojciech Szufel

Lniska 14A

83-330 Żukowo

część 1: 257 688 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych)

część 2: 204 984 zł (słownie: dwieście cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery złotych)

część 3: 185 112 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście złotych)

 
Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

oferta nr 5

Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych Malwa sp. z o.o.

ul. Rewerenda 32

80-209 Chwaszczyno

część 6: 183 924 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięć dwadzieścia cztery złote)

Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
 

II. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018.1986 z późn. zm.) informuję, iż unieważnia się postępowanie w zakresie części 5 zamówienia na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Prawo zamówień publicznych.

Cena najkorzystniejszej złożonej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota, jaką Gmina Gdynia zamierzała przeznaczyć na realizację powyższego zamówienia wynosiła 31 530 zł, a najkorzystniejsza złożona oferta została złożona na kwotę 105 300 zł.
 
Oferty oceniano wg następujących kryteriów: cena oferty brutto – 60 %, termin wykonania zamówienia w zakresie nasadzeń – 40%.

Termin po upływie, którego umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte: 14 października 2019 roku  (art. 94 ust.1 pkt. 2)  ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Dane dotyczące złożonych ofert

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska
Data wytworzenia informacji: 08.10.2019
Data udostępnienia informacji: 08.10.2019