Wykonanie usług wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usług wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni (zwanym dalej Zamawiającym) działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego .
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny oraz ilości odbytych szkoleń.
W poszczególnych częściach postępowania wygrały oferty, które odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Wykonawcy, którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone                           w specyfikacji.
Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykaz pozostałych Wykonawców, z podziałem na poszczególne części zamówienia wraz z opisem złożonych ofert i przyznaną punktacją.

       I.      Część I - złożono 6 ofert

Wybrano ofertę nr 5 złożoną przez: MK Global. Wycena i obsługa nieruchomości. Maciej Klonowski, ul gen. Marii Wittekówny 8b/23, 81-173 Gdynia;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 47,62 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 36,00 pkt
·         łączna punktacja – 83,62 pkt
Pozostałe oferty:
1) Oferta nr 2 złożona przez Kancelaria Majątkowa VARTO Mieszko Bartz, ul. Korzenna 11A/8, 81-587 Gdynia;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 17,28 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 40,00
·         łączna punktacja –  57,28 pkt
2) Oferta nr 3 złożona przez JL Nieruchomości Joanna Leo-Urban, ul. Techniczna 25c, 81-528 Gdynia;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 47,34 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 40,00
·         łączna punktacja –  87,34 pkt
3) Oferta nr 4 złożona przez Kancelaria Majątkowa Tomasz Rzóska, ul. Australijska 10/31, 81-116 Gdynia;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 14,05 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 16,00
·         łączna punktacja –  30,05 pkt
4) Oferta nr 6 złożona przez NOVUM Nieruchomości Jolanta Grzenia, ul. Sezamowa 20, 81-597 Gdynia;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 20,00 pkt
·         łączna punktacja – 80,00 pkt
5) Oferta nr 8 złożona przez ABACUS nieruchomości Bartosz Kempa, ul. Smolna 1d, 81-877 Sopot;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 45,59 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 40,00 pkt
·         łączna punktacja – 85,59 pkt
Zgodnie z pkt. 3.5  SIWZ: „w przypadku, gdy wykonawca złoży najkorzystniejsze oferty w obu częściach, to rozstrzygnięcie postępowania będzie na korzyść części oferty oznaczonej POZYCJĄ WYBORU NR 1 (…)”. Zaznaczyć również należy, iż na wszystkie rozstrzygnięte części postępowania wpłynęła więcej niż jedna oferta. JL Nieruchomości Joanna Leo-Urban złożyła najkorzystniejszą ofertę na część nr 1 postępowania, ale jako pozycję wyboru nr 1 oznaczyła część 5. Ponadto kolejny oferent ABACUS Nieruchomości Bartosz Kempa  jako pozycję wyboru nr 1 oznaczył część 2, w związku z powyższym jako najkorzystniejszą ofertę w części 1 postępowania uznaje się ofertę MK GLOBAL Wycena i Obsługa Nieruchomości Maciej Klonowski.
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 17 stycznia 2019r.
Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 

    II.      Część II - złożono 5 ofert.

Wybrano ofertę nr 8 złożoną przez: ABACUS Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Bartosz Kempa, ul. Smolna 1d, 81-877 Sopot;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 40,00 pkt
·         łączna punktacja – 100,00 pkt
Pozostałe oferty:
1) Oferta nr 2 złożona przez Kancelaria Majątkowa VARTO Mieszko Bartz, ul. Korzenna 11A/8, 81-587 Gdynia;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 24,90 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 40,00
·         łączna punktacja –  64,90 pkt
2) Oferta nr 4 złożona przez Kancelaria Majątkowa Tomasz Rzóska, ul. Australijska 10/31,  81-116 Gdynia;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 25,05 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 16,00
·         łączna punktacja –  41,05 pkt
3) Oferta nr 5 złożona przez: MK Global. Wycena i obsługa nieruchomości. Maciej Klonowski, ul gen. Marii Wittekówny 8b/23, 81-173 Gdynia;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 29,83 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 36,00
·         łączna punktacja –  65,83 pkt
4) Oferta nr 6 złożona przez NOVUM Nieruchomości Jolanta Grzenia, ul. Sezamowa 20,  81-597 Gdynia;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 42,35 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 20,00 pkt
·         łączna punktacja – 62,35 pkt
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 17 stycznia 2019r.
Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 

 III.      Część III - złożono 2 oferty.

Wybrano ofertę nr 9 złożoną przez: Wycena nieruchomości Maria Kosacz, Biała Góra 63, 82-415 Biała Góra;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 16,00 pkt
·         łączna punktacja – 76,00 pkt
Pozostałe oferty:
            1) Oferta nr 11 złożona przez Przedsiębiorstwo Wycen i Ekspertyz Majątkowych JR VALUATION Robert Jażdżewski, ul. Karola Kurpińskiego 19/19, 80-169 Gdańsk;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 27,30 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 16,00 pkt
·         łączna punktacja – 43,03 pkt
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 17 stycznia 2019r.
Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 

  IV.      Część IV -  nie złożono żadnej oferty.

Część IV zostaje unieważniona na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

     V.      Część V -   złożono 2 oferty.

Wybrano ofertę nr 3 złożoną przez: JL Nieruchomości Joanna Leo-Urban, ul. Techniczna 25c, 11A/8, 81-587 Gdynia;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 53,33 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 40,00 pkt
·         łączna punktacja – 93,33 pkt
Pozostałe oferty:
1) Oferta nr 1 złożona przez Wycena Nieruchomości Anetta Rutkiewicz, ul. Okulickiego 7/1,
82-300 Elbląg;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 8,00 pkt
·         łączna punktacja – 68,00 pkt
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz                             z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 17 stycznia 2019r.
Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 

  VI.      Część VI - złożono 3 oferty.

Wybrano ofertę nr 7 złożoną przez: ,,SZACUNEK” Usługi Wyceny i Weryfikacji Nieruchomości Michał Marszk, ul. Ogrodowa 16, 83-010 Straszyn;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 16,00 pkt
·         łączna punktacja – 76,00 pkt
Pozostałe oferty:
1) Oferta nr 9 złożona przez Wycena nieruchomości Maria Kosacz, Biała Góra 63, 82-415 Biała Góra;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 55,30 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 16,00 pkt
·         łączna punktacja – 71,30 pkt
2) Oferta nr 10 złożona przez Gdańska Agencja Nieruchomości Beata Jezierska, ul. Koziorożca 39, 80-299 Gdańsk;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 31,98 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 36,00 pkt
·         łączna punktacja – 67,98 pkt
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz                        z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 17 stycznia 2019r.
Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 

VII.      Część VII - złożono 3 oferty.

Wybrano ofertę nr 10 złożoną przez: Gdańską Agencję Nieruchomości Beata Jezierska, ul. Koziorożca 39, 80-299 Gdańsk;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 42,86 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 36,00 pkt
·         łączna punktacja – 78,86 pkt
Pozostałe oferty:
1) Oferta nr 1 złożona przez Wycena Nieruchomości Anetta Rutkiewicz, ul. Okulickiego 7/1, 82-300 Elbląg;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 8,00 pkt
·         łączna punktacja – 68,00 pkt
2) Oferta nr 7 złożona przez ,,SZACUNEK” Usługi Wyceny i Weryfikacji Nieruchomości Michał Marszk, ul. Ogrodowa 16, 83-010 Straszyn;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 38,80 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 16,00 pkt
·         łączna punktacja – 54,80 pkt
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 17 stycznia 2019r.
Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej" od art. 179 do art.198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Edyta Bortnik
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bortnik-Łosińska
Data wytworzenia informacji: 11.01.2019
Data udostępnienia informacji: 11.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.01.2019 13:29 Aktualizacja treści Edyta Bortnik-Łosińska