Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Wileńskiej 93 oraz ul. Kołłątaja 44

LOGO_UE
MBI.271.12.2019.MK                                                                                      Gdynia, dnia 11.07.2019r.
22/1325

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Wileńskiej 93 oraz ul. Kołłątaja 44 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”

OGŁOSZENIE O WYNIKU

- dot. CZĘŚCI I zamówienia

Zamawiający zawiadamia, iż w dniu 11.07.2019r powtórzył czynność badania oferty i dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 03.06.2019r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Wileńskiej 93 oraz ul. Kołłątaja 44 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”.
W niniejszym postępowaniu złożono trzy oferty, w tym trzy dotyczące CZĘŚĆI I zamówienia oraz jedną dotyczącą CZĘŚCI II zamówienia.
Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ. Ocena ofert nie podlega zmianie w stosunku do ogłoszenia o wyniku nr MBI.271.12.2019 09/1194 z dnia 28.06.2019r.
 
OCENA_CZ_I
 
Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, wybrał
dla CZĘŚCI I zamówienia, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Najkorzystniejsza oferta dla CZĘŚCI I zamówienia, została złożona przez firmę PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „DACHBUD” Marian Formella,
ul. Afrodyty 11, 81-601 Gdynia
Złożona oferta otrzymała łącznie 100,00 punktów dla CZĘŚCI I zamówienia.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MBI.271.12.2019.MK                                                                                      Gdynia, dnia 11.07.2019r.
21/1324
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY PODMIOTOWEJ I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI

- DOTYCZY CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Wileńskiej 93 oraz ul. Kołłątaja 44 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”

 
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia przeprowadzoną czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI I zamówienia i oceny podmiotowej, dokonane w dniu 28.06.2019r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny podmiotowej w przedmiotowym postępowaniu.
Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i oceny podmiotowej:
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie CZĘŚCI I zamówienia, w dniu 28.06.2019r. został zaproszony do podpisania umowy (pismo MBI.271.12.2019.MK 16/1196 z dnia 28.06.2019r.) oraz złożenia dokumentów przed podpisaniem umowy zgodnie z zapisami SIWZ.
W odpowiedzi na ww. zaproszenie, Wykonawca przedłożył dokumenty w tym „kopie uprawnień osób skierowanych do realizacji zamówienia odpowiednio kierowania robotami budowlanymi wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa”.
Na podstawie przedłożonych w/w dokumentów oraz decyzji nadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej osobie skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w funkcji Kierownika budowy, Zamawiający powziął wątpliwości co do zakresu uprawnień niniejszej osoby na podstawie zapisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie §5 ust. 2 „Osoby ze średnim wykształceniem technicznym mogą pełnić funkcje techniczne, o których mowa w ust. 1, wyłącznie przy budowie budynków, budowli i instalacji o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, objętych daną specjalnością techniczno-budowlaną, a osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3 - wyłącznie przy wykonywaniu robót budowlanych objętych danym rzemiosłem”.
W związku z powyższym oraz pkt 7.3.1.2.1 lit. a) SIWZ Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających posiadanie przez wskazanego kierownika  budowy uprawnień budowlanych bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami SIWZ. (pismo MBI.271.12.2019.MK 18/1265 z dnia 04.07.2019r.)
Ze złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień w piśmie z dnia 08.07.2019r. wynika iż osoba skierowana do realizacji zamówienia w funkcji kierownika budowy nie posiada uprawnień, o których mowa w pkt 7.3.1.2.1. a) SIWZ, osoba ta nie potwierdza spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Mając na uwadze powyższe okoliczności, Zamawiający wezwał do uzupełnienia dokumentów (pismo MBI.271.12.2019.MK 20/1265 z dnia 09.07.2019r.) o „Wykaz osób” stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ, odpowiadających warunkowi określonemu w pkt 7.3.1.2.1. lit. a) SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca w dniu 10.07.2019r. przedłożył uzupełnienie dokumentów – Załącznik nr 7 do SIWZ oraz kopie uprawnień osób skierowanych do realizacji zamówienia odpowiednio kierowania robotami budowlanymi wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
W związku z powyższym Zamawiający, celem zapewnienia przestrzegania zasad wynikających z Ustawy PZP, w szczególności wynikających z przepisu art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz oceny podmiotowej, a także o powtórzeniu czynności oceny podmiotowej.
Zamawiający podjął powyższą decyzję opierając się na orzecznictwie, m.in. „KIO w wyroku z dnia 23 września 2010 r. (sygn. KIO 1939/10) wskazała, że Zamawiający ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, iż dokonanie uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie, Izba uznała, że w przeciwnym wypadku mogłoby dojść do sytuacji, iż pomimo wiedzy Zamawiającego o dokonaniu czynności z naruszeniem prawa Zamawiający utrzymałby je w mocy pomimo ich oczywistej wadliwości.”
„KIO 2685/10 wskazuje na prawo Zamawiającego do samodzielnego unieważnienia pierwotnie podjętej decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, ponownego badania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, choćby taki obowiązek nie wynikał z wyroku KIO albo sądu powszechnego, a termin na skorzystanie ze środków ochrony prawnej upłynął. Celem wszczęcia i prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne jest zawsze zawarcie umowy oraz nie podlegającej unieważnieniu umowy z Wykonawcą wybranym zgodnie z przepisami ustawy (art. 7 ust.3 ustawy Pzp)”  
Zgodnie z powyższym Zamawiający unieważnia dokonaną w dniu 28.06.2019r. czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI I zamówienia.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MBI.271.12.2019.MK                                                                               Gdynia, dnia 28.06.2019r.
09/1194
 
 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Wileńskiej 93 oraz ul. Kołłątaja 44 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 03.06.2019r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Wileńskiej 93 oraz ul. Kołłątaja 44 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”.
W niniejszym postępowaniu złożono trzy oferty, w tym trzy dotyczące CZĘŚĆI I zamówienia oraz jedną dotyczącą CZĘŚCI II zamówienia
Zamawiający dokonał oceny ofert dla każdej części zamówienia z osobna na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ.
 
ocena_czI 
 
 
Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, wybrał dla CZĘŚCI I zamówienia, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Najkorzystniejsza oferta dla CZĘŚCI I zamówienia, została złożona przez firmę PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „DACHBUD” Marian Formella,
ul. Afrodyty 11, 81-601 Gdynia
Złożona oferta otrzymała łącznie 100,00 punktów dla CZĘŚCI I zamówienia.
 
ocena_czII
 

Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, wybrał dla CZĘŚCI II zamówienia, jedyną ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Oferta dla CZĘŚCI II zamówienia, została złożona przez firmę Zakład Remontowo-Budowlany „ADREM” – ZBIGNIEW ROGOWSKI, ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 16, 81-455 Gdynia. Złożona oferta otrzymała łącznie 100,00 punktów dla CZĘŚCI II zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Marta Miąskowska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Karwowska
Data wytworzenia informacji: 28.06.2019
Data udostępnienia informacji: 28.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.07.2019 19:56 Aktualizacja treści Marta Karwowska
11.07.2019 14:56 wersja robocza Marta Karwowska
28.06.2019 15:18 Dodanie informacji Marta Karwowska
28.06.2019 14:20 Dodanie informacji Marta Karwowska