Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Kalksztajnów 3 oraz ul. Kalksztajnów 11

LOGO_UE

MBI.271.15.2019.KK                                                                               Gdynia, dnia 15.07.2019r.
11/1346
 
 
 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Kalksztajnów 3 oraz ul. Kalksztajnów 11 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczącej CZĘŚCI I zamówienia) oraz zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 7) o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dla CZĘŚCI II zamówienia).

Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 17.06.2019r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Kalksztajnów 3 oraz
ul. Kalksztajnów 11 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”.

Zgodnie z ustawą Pzp art. 86 ust. 3 Zamawiający poinformował, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia tj.: 899 763,82 zł brutto w tym:
o    dla CZĘŚĆI I: 389 722,70 zł brutto
o    dla CZĘŚCI II: 510 041,12 zł brutto

W niniejszym postępowaniu złożono dwie oferty, w tym jedną dotyczącą CZĘŚCI I zamówienia oraz jedną dotyczącą CZĘŚCI II zamówienia:
OFERTA NR 1
K. D. NORTHPOL Karol Drewa
ul. Długa 71
84-240 Reda
CZĘŚĆ I - Oferta nie dotyczy CZĘŚĆ I zamówienia
CZĘŚĆ II - 1 037 404,22 zł brutto
 
OFERTA NR 2
Zakład Remontowo-Budowlany „ADREM” – ZBIGNIEW ROGOWSKI
ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 16
81-455 Gdynia
CZĘŚĆ I - 486 000,00 zł brutto
CZĘŚĆ II - Oferta nie dotyczy CZĘŚĆ II zamówienia
 
OCENA_CZ_I
 
Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, wybrał dla CZĘŚCI I zamówienia, jedyną ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Oferta dla CZĘŚCI I zamówienia, została złożona przez firmę Zakład Remontowo-Budowlany „ADREM” – ZBIGNIEW ROGOWSKI, ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 16, 81-455 Gdynia. Złożona oferta otrzymała łącznie 100,00 punktów dla CZĘŚCI I zamówienia.

W związku z faktem iż cena jedynej oferty dla CZĘŚCI II zamówienia przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla CZĘŚCI II zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Marta Miąskowska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Karwowska
Data wytworzenia informacji: 16.07.2019
Data udostępnienia informacji: 16.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.07.2019 14:39 Dodanie informacji Marta Karwowska
16.07.2019 12:17 wersja robocza Marta Karwowska