Wykonanie inwentaryzacji i projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Miasta Gdyni

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwentaryzacji i projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Miasta Gdyni. 

Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni (zwanym dalej Zamawiającym) działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i długości okresu gwarancji.
Poniżej przedstawiamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W przetargu złożono 1 ofertę.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: OPEGIEKA Sp. z o.o., adres: 82-300 Elbląg, al. Tysiąclecia 11;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „gwarancja” – 40,00 pkt
·         łączna punktacja – 100,00 pkt
Pozostałe oferty:
brak innych ofert
Uzasadnienie wyboru ofert:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie dwóch kryteriów: kryterium nr 1 - cena z wagą 60%, kryterium nr 2 – gwarancja (kryteria zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
OPEGIEKA Sp. z o.o. złożyła jedyną ofertę. Kwota zawarta w ofercie jest wyższa od wartości, jaką Zamawiający przewidział na realizację zamówienia, jednak na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Zamawiający zwiększył tę kwotę do ceny najkorzystniejszej.
Środki ochrony prawnej:
Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
Termin zawarcia umowy:
 Zgodnie z treścią  art. 94 ust.1 pkt 2 „Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia  przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8”. Zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 - „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Edyta Bortnik
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bortnik-Łosińska
Data wytworzenia informacji: 22.05.2019
Data udostępnienia informacji: 22.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.05.2019 10:38 Aktualizacja treści Edyta Bortnik-Łosińska