Utworzenie Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia-nadzór inwestorskiOGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
 
Dotyczy:          przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Utworzenie  Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia”.
 
 
            Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Utworzenie  Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a  Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
W wyniku ogłoszenia nr Dz. UE 2018/S 202-459731 o zamówieniu na nadzór nad robotami budowlanymi: „Utworzenie  Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia w terminie wyznaczonym na składanie ofert do Zamawiającego wpłynęło pięć ofert:
 
oferta nr 1 - Multiconsult Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, z ceną ryczałtową brutto 1 376 370,00 zł;

oferta nr 2 – Nadzory Budowlane inż. Eugeniusz Gryczewski, ul. Szkolna 34 84-239 Bolszewo, z ceną ryczałtową brutto 790 000,00 zł;

oferta nr 3 – Transprojekt Gdański Sp. z o.o., ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk, ceną ryczałtową brutto 1 260 750,00 zł;

oferta nr 4 – Sweco Consulting Sp. z o.o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, z ceną ryczałtową brutto 1 592 850,00 zł;

oferta nr 5 – Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST WYBRZEŻE” ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 696 999,18 zł
 
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 608 977,07 zł brutto. Ponieważ Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 09.01.2019
Data udostępnienia informacji: 09.01.2019