Utworzenie Węzła Integracyjnego Gdynia ChyloniaOGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Utworzenie  Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia”.
 
 
            Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Utworzenie  Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

W wyniku ogłoszenia nr Dz. UE 2018/S 195-440607 o zamówieniu na wykonanie roboty budowlanej: „Utworzenie  Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia w terminie wyznaczonym na składanie ofert do Zamawiającego wpłynęła a oferta:
oferta nr 1 - BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, z ceną ryczałtową brutto 60 529 669,17 zł.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 30 912 541,40 zł brutto. Ponieważ Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 04.01.2019
Data udostępnienia informacji: 04.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.01.2019 13:29 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
04.01.2019 15:22 Dodanie informacji Anna Stankiewicz