Usługa utrzymania oraz rozwoju aplikacji miejskich oraz integracji CMS z innymi usługami zewnętrznymi z wykorzystaniem technologii PHP, React, JavaScript/Typescript, HTML/CSS oraz Rest API

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r.   poz. 1986 ze zm. - dalej „ustawa Pzp”), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi utrzymania oraz rozwoju aplikacji miejskich oraz integracji CMS z innymi usługami zewnętrznymi z wykorzystaniem technologii PHP, React, JavaScript/Typescript, HTML/CSS oraz Rest API” -  nr postępowania 99/2019. Za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy: Spółka NetCore Labs  Sp. z o.o. ul. Inwalidów Wojennych 20, 56-100 Wołów. Oferta spełnia warunki określone w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert.

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczona żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Zestawienie ofert i przyznanej punktacji:

lp. Nazwa i adres Wykonawcy Przyznana punktacja w kryterium „cena rozwoju usługi” Przyznana punktacja w kryterium „cena usługi utrzymania” Przyznana punktacja w kryterium ”czas naprawy błędu krytycznego” Przyznana punktacja w kryterium ”czas naprawy błędu niekrytycznego” Łączna punktacja
1 NetCore Labs Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 20
Wołów 56-100
50 pkt 10 pkt 20 pkt 20 pkt 100 pkt
2 e-MSI Sp. z o.o.
ul. Stablewskiego 47/2N
Poznań 60-213
33,33 pkt 3,33 pkt 15 pkt 10 pkt 61,66 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Wiśniewski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 09.09.2019
Data udostępnienia informacji: 09.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.09.2019 16:04 Dodanie informacji Michał Kowalski