Ubezpieczenie mienia , OC i NNW Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych na lata 2019 - 2021


Gdynia, 2019-03-18
 
OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA  SA.271.14.2019
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami)  uprzejmie informuję, że decyzją Sekretarza  Miasta Gdyni z dnia 18 marca 2019r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego EZP 12/19, przeprowadzonego w dniu 2019-03-04 w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 221.000€ na usługę Ubezpieczenie mienia , OC i NNW Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych na lata 2019 - 2021 ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, nr ogłoszenia 2019/S 015-031360 z dnia 22.01.2019 r., tj.:
 
W postępowaniu w zakresie części I zamówienia zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:
                                                                                   Punktacja łączna                    cena
konsorcjum: PZU S.A. i TUiR Warta S.A         8,15                                   7,65
Uniqa TU S.A.                                                   9,75                                   9,50
InterRisk TU S.A. VIG                                     8,45                                   7,95
 
W postępowaniu w zakresie części II zamówienia zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:
                                                                                   Punktacja łączna                    cena
     1. konsorcjum: PZU S.A. i TUiR Warta S.A            10,00                                 9,50
     2. InterRisk TU S.A. VIG                                                      7,73                                 7,73
 
W postępowaniu w zakresie części III zamówienia zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:
                                                                                   Punktacja łączna                    cena
     1. konsorcjum: PZU S.A. i TUiR Warta S.A            9,50                                   9,50
 
W postępowaniu w zakresie części IV zamówienia zostały złożone następujące oferty:
                                                                                   Punktacja łączna                    cena
     1. InterRisk TU S.A. VIG                                                      9,70                                 9,70
 
W postępowaniu w zakresie części V zamówienia zostały złożone następujące oferty:
                                                                                   Punktacja łączna                    cena
     1. InterRisk TU S.A. VIG                                                      10,00                               9,70
 
W postępowaniu w zakresie części VI zamówienia zostały złożone następujące oferty:
                                                                                    Punktacja łączna                    cena
PZU Spółka Akcyjna                                                  9,70                           9,70
Zamówienie zostało udzielone firmom:
Część I zamówienia: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
Cena: 1.166.120,00 zł – 9,5 pkt
Inne kryteria – 0,25 pkt
Łączna liczba pkt. – 9,75
 
Część II zamówienia: konsorcjum:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. – 50%,
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. – 50%
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Cena: 967.886,00 zł – 9,5 pkt
Inne kryteria – 0,5 pkt
Łączna liczba punktów – 10,00
 
Część III zamówienia: konsorcjum:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. – 50%,
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. – 50%
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Cena: 73.132,64 zł – 9,5 pkt
Inne kryteria – 0 pkt
Łączna liczba punktów – 9,50
 
Część IV zamówienia: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA VIG
00-668 Warszawa, ul. Noakowskiego 22
Oddział  w Gdańsku, 80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 13
Cena: 22.130,00 zł – 9,7 pkt
Inne kryteria – 0 pkt
Łączna liczba punktów – 9,70
 
Część V zamówienia: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA VIG
00-668 Warszawa, ul. Noakowskiego 22
Oddział  w Gdańsku, 80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 13
Cena: 9.000,00 zł – 9,7 pkt
Inne kryteria – 0,3 pkt
Łączna liczba punktów – 10,00
 
Część VI zamówienia: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Cena: 33.762,22 zł – 9,7 pkt                 
Inne kryteria – 0 pkt
Łączna liczba punktów – 9,70
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP, Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot dla części I, II i III zamówienia.
 
UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
 
Zgodnie z  art.45.3 ustawy pzp wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Termin składania ofert ustalony został na 04.03.2019 r. godz. 10:30. Z analizy dokumentacji księgowej Zamawiającego wynika, że Wykonawca (Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.) nie wniósł wadium przed upływem terminu składania ofert. Wpłacone przez tego Wykonawcę wadium zaksięgowane zostało na rachunku Zamawiającego w PKO Bank Polski S.A. w dniu 04.03.2019 r. po godz. 10:30, a zatem interes jakim jest materialne zagwarantowanie złożenia prawidłowej oferty przez Wykonawcę nie został zabezpieczony w sposób należyty.
 
W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte w terminie określonym przez Zamawiającego, tj. 29.03.2019r., zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Ireneusz Dankowski
Ostatnio zmodyfikował: Ireneusz Dankowski
Data wytworzenia informacji: 18.03.2019
Data udostępnienia informacji: 18.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.03.2019 13:16 Dodanie informacji Ireneusz Dankowski