Szkolenie na operatora bezzał. statków powietrznych UAVO VLOS z organizacją egz. państw. na uzyskanie świad. kwalif. dla uczestnika proj.„System wsparcia zatrudnienia dla M.Gdyni i obszaru ZIT–etap I”ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

MPC.271.62.2018
EZP 125/18


Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkolenia na operatora bezzałogowych statków powietrznych UAVO VLOS wraz z organizacją egzaminu państwowego na uzyskanie świadectwa kwalifikacji dla 1 uczestnika projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, AL. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
Zamówienie w szczególności dotyczyło następującej usługi:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia na operatora bezzałogowych statków powietrznych UAVO VLOS wraz z organizacją egzaminu państwowego na uzyskanie świadectwa kwalifikacji dla 1 uczestnika projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wskazana tematyka szkolenia wynika z identyfikacji potrzeb uczestnika dokonywanej na bieżąco w ramach poradnictwa zawodowego indywidualnego i wynika z utworzonych Indywidualnych Planów Działania.
2. Celem kursu jest zdobycie wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy w charakterze operatora bezzałogowego statku powietrznego - drona oraz operacji lotniczych w zasięgu wzroku (kod zawodu: 352190) zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także przygotowanie teoretyczne i praktyczne do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego oraz uprawnień wpisywanych do tego świadectwa (świadectwo kwalifikacji UAVO z uprawnieniami VLOS).
 
Informację o ogłoszeniu o zamówieniu na ww. usługi skierowano w formie pisemnej bezpośrednio do 4 podmiotów oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej www.gdynia.pl.
 
W odpowiedzi wpłynęły oferty od następujących podmiotów:


W dniu 10.01.2019r. Komisja dokonała otwarcia i oceny złożonych ofert na przeprowadzenie szkolenia na operatora bezzałogowych statków powietrznych UAVO VLOS wraz z organizacją egzaminu państwowego na uzyskanie świadectwa kwalifikacji dla 1 uczestnika projektu pn.: System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Ocena ofert została dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena (C) – waga kryterium: 60%
2) Doświadczenie instruktora (D) – waga kryterium: 40%
Ilość szkoleń przeprowadzonych przez instruktora wskazanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w okresie dwóch lat przed dniem złożenia oferty, a jeśli czas prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
a) powyżej 5 szkoleń – 10 pkt
b) od 3 do 5 szkoleń – 5 pkt
c) poniżej 3 szkoleń – 0 pkt
Za najkorzystniejszą zostaje uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie
z wzorem: P = C + D, gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „cena”
D – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „doświadczenie trenera”
 
Zestawienie ofert w odpowiedzi na zapytanie:Firma AIRBORN Sp. z o.o. złożyła ofertę rażąco niską względem pozostałych ofert, dlatego na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wystąpił do oferenta o udzielenie wyjaśnień. Z przekazanych zamawiającemu wyjaśnień i załączonego kosztorysu wynika, iż oferta cenowa nie uwzględniła wszystkich wymaganych elementów przedmiotu zamówienia określonych w załączniku nr 6 (Opis przedmiotu zamówienia) do ogłoszenia o zamówieniu. W związku z powyższym, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta firmy AIRBORN Sp. z o.o. została odrzucona.
   
Wybrano ofertę następującego podmiotu:  
AIRPAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACADEMY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
61-625 Poznań, ul. Słomiana 13
 
Uzasadnienie: Wybrany wykonawca spełnia warunki niezbędne do wykonania zamówienia a przedstawiona przez niego oferta jest najkorzystniejsza.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 14.01.2019
Data udostępnienia informacji: 14.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.01.2019 13:24 Dodanie informacji Monika Antkowiak