Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek witomiński - unieważnienie

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek witomiński”         

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek witomiński” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
W wyniku ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie przedmiotowej roboty budowlanej do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:
1)   oferta nr 1 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków z ceną ryczałtową brutto 103 025 535,62 zł;
2)   oferta nr 2 - Firma Budowlano – Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia z ceną ryczałtową brutto 79 171 268,75 zł.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 69 490 862,83 zł brutto. Ponieważ Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 11.01.2019
Data udostępnienia informacji: 11.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.01.2019 13:49 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik