Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. Mokrej do ul. Zaruskiego w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku  od ul. Mokrej do ul. Zaruskiego w Gdyni”.
 
            Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną pn: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku  od ul. Mokrej do ul. Zaruskiego w Gdyni”, w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona pod nr 2 przez Wykonawcę Firma Budowlano – Drogowa MTM SA,, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto: 626 496,92 zł.
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 14 %, okres wykonania 20 %,  ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 6 %. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 9,88 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Oferta nr 1 - nazwa i adres wykonawcy: EUROVIA POLSKA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
cena: 808 592,90 zł brutto; 4,25 pkt
okres wykonania: 19 tygodni; 0,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 61 miesięcy; 1,40 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 0,21 % ; 0,12 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 5,77 pkt
 
Oferta nr 2 - nazwa i adres wykonawcy: Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
cena: 626 496,92 zł brutto; 6,00 pkt
okres wykonania: 13 tygodni; 2,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 61 miesięcy; 1,40 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 4,01 %; 0,48 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 9,88 pkt
 
Oferta nr 3 - nazwa i adres wykonawcy: WPRD GRAVEL sp. z o.o. ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk
cena: 849 773,10 zł brutto; 3,86 pkt
okres wykonania: 20 tygodni; 0,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 61 miesięcy; 1,40 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 7,01 %; 0,60 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 5,86 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 21.01.2019
Data udostępnienia informacji: 21.01.2019