Rozbudowa cmentarza w Kosakowie przy ul. Rzemieślniczej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie przy ul. Rzemieślniczej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni”.
           
            Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie przy ul. Rzemieślniczej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę – Firma Budowlano – Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 5 439 240,58 zł.
            Oferta nr 1 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres wykonania 15 %, doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 15 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 5 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 5%. Oferta nr 1 przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert i otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 9,60 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty. Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Oferta nr 1
nazwa i adres wykonawcy: Firma Budowlano – Drogowa MTM SA
ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
cena: 5 439 240,58 zł brutto - 6,00 pkt
okres wykonania: 26 tygodni - 1,50 pkt
doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia: wykazane: 4 zadania, punktowane: 3 zadania - 1,20 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 61 miesięcy - 0,50 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 4,01%  - 0,40 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 9,60 pkt
 
Oferta nr 2
nazwa i adres wykonawcy: WPRD GRAVEL Sp. z o.o.
ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk
cena: 7 220 105,25 zł brutto - 4,04 pkt
okres wykonania: 40 tygodni  - 0,00 pkt
doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia:wykazane: 4 zadania,punktowane: 2 zadania - 0,90 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 61 miesięcy - 0,50 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 7,01 % - 0,50 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 5,94 pkt
 
Oferta nr 3
nazwa i adres wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A
ul. Pomorska 26 A 83-200 , Stargard Gdański
cena: 9 993 350,72 zł brutto - 0,98 pkt
okres wykonania: 35 tygodni - 0,15 pkt
doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia: wykazane: 4 zadania, punktowane: 3 zadania - 1,20 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 61 miesięcy - 0,50 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 7,01 % - 0,50 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 3,33 pkt
 
Oferta nr 4
nazwa i adres wykonawcy: Konsorcjum: MARBUD Sp. z o.o.– Lider
PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz – Członek
ul. Morska 147, 81-206 Gdynia
cena: 8 282 767,55 zł brutto - 2,86 pkt
okres wykonania: 35 tygodni - 0,15 pkt
doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia: wykazane: 4 zadania, punktowane: 4 zadania - 1,50 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 61 miesięcy - 0,50 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 7,01 % - 0,50 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 5,51 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 15.10.2019
Data udostępnienia informacji: 15.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.10.2019 09:43 Dodanie informacji Anna Stankiewicz