Rozbudowa Alei Zwycięstwa w obrębie skrzyżowania z ul. Stryjską poprzez budowę drogi rowerowej – zadanie 4OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Rozbudowa Alei Zwycięstwa w obrębie skrzyżowania z ul. Stryjską poprzez budowę drogi rowerowej – zadanie 4”
           
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Rozbudowa Alei Zwycięstwa w obrębie skrzyżowania z ul. Stryjską poprzez budowę drogi rowerowej – zadanie 4” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę - Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, z ceną ryczałtową brutto 736 789,07 zł.
Oferta nr 1 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 14%, okres wykonania  20 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 6 %. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 9,70 pkt. Jest to jedyna oferta złożona w tym postępowaniu.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
OFERTA NR 1
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy
Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

Cena ryczałtowa brutto w zł - 736 789,07 (6,00 pkt)
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 61 miesięcy (1,40 pkt)
Okres wykonania - 15 tygodni (2,00 pkt)
Ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 2,01 % (0,30 pkt)
razem: 9,70 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 08.04.2019
Data udostępnienia informacji: 08.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.04.2019 14:32 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
08.04.2019 14:28 Dodanie informacji Dominika Wojtunik