Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytułach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym w 2019 roku.

Gdynia, dn. 03.01.2019 r.
MMR.271.18.2018

dotyczy: publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytułach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym w 2019 roku.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i średniej dziennej sprzedaży w okresie od października 2017 r. do sierpnia 2018 r.. W poszczególnych częściach postępowania wygrały oferty,  które odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Wykonawcy, którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
 
Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej  oferty oraz wykaz pozostałych Wykonawców, z podziałem na poszczególne części zamówienia wraz z opisem złożonych ofert i przyznaną punktacją.
 
I. Część 1: „Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule
o zasięgu lokalnym.”
1.      Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Polska Press Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk.
punktacja przyznana w kryterium „cena” – 10/10 pkt,
punktacja przyznana w kryterium „średnia dzienna sprzedaż w okresie
od października 2017 r. do sierpnia 2018 r.- 10/10 pkt,
łączna punktacja – 20/20 pkt
2.   Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: Nie dotyczy.
3.   Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: Nie dotyczy.
4.   Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.         
5. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 
II. Część 2: „Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule
o zasięgu ogólnopolskim.”
1. Wybrano ofertę złożoną przez firmę: AGORA S.A.
z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk
punktacja przyznana w kryterium „cena” – 10/10 pkt,
punktacja przyznana w kryterium „średnia dzienna sprzedaż w okresie
od października 2017 r. do sierpnia 2018 r.- 10/10 pkt,
łączna punktacja – 20/20 pkt
2.   Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:  Nie dotyczy.
3.   Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: Nie dotyczy.
4.   Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.         
5. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 03.01.2019
Data udostępnienia informacji: 03.01.2019