Przeprowadzenie szkolenia – Zamówienia publiczne od podstaw wraz z egzaminem dla 1 uczestniczki projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie maja przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 – t.j. z późń.zm)

MPC.271.34.2019
 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.218.1986 – t.j. z późń.zm) oraz ust. 18 pkt 18.1 ogłoszenia o zamówieniu na przeprowadzenie szkolenia – Zamówienia publiczne od podstaw wraz z egzaminem dla 1 uczestniczki projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Zamawiający unieważnił postępowanie EZP 52/19 na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO z uwagi na brak złożonych ofert.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 14.05.2019
Data udostępnienia informacji: 14.05.2019