Przeprowadzenie szkolenia ochrony osób fiz. w zw. z przetwarzaniem danych osob.-RODO z egzaminem dla 1 uczestnika projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

MPC.271.25.2019

EZP 39/2019
 
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkolenia na temat ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO w praktyce wraz z egzaminem dla 1 uczestnika projektu pn. "System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I". 

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
Zamówienie w szczególności dotyczyło następującej usługi:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia na temat  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO w praktyce wraz z egzaminem dla 1 uczestnika projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wskazana tematyka szkolenia wynika z identyfikacji potrzeb uczestnika dokonywanej na bieżąco w ramach poradnictwa zawodowego indywidualnego i wynika z utworzonych Indywidualnych Planów Działania.
2. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika projektu w zakresie pozwalającym na podjęcie zatrudnienia w różnych branżach w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych– RODO.
 
Informację o ogłoszeniu o zamówieniu na ww. usługi skierowano w formie pisemnej bezpośrednio do 7 podmiotów oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.

W odpowiedzi wpłynęła oferta od następującego podmiotu:

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy
1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-309 Gdańsk,               Al. Grunwaldzka 472D

W dniu 16.04.2019 r. komisja dokonała otwarcia złożonej oferty na przeprowadzenie szkolenia na temat ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO w praktyce wraz z egzaminem dla 1 uczestnika projektu pn. "System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I".
 
Ocena oferty została dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena (C) – waga kryterium 50%
2) Doświadczenie trenera (D) – waga kryterium 20%
Ilość szkoleń/kursów przeprowadzonych przez trenera wskazanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w okresie dwóch lat przed dniem złożenia oferty:
a) powyżej 5 szkoleń/kursów – 10 pkt
b) od 4 do 5 szkoleń/kursów – 5 pkt
c) do 3 szkoleń/kursów – 0 pkt
3) Termin rozpoczęcia kursu zawodowego (T) – waga kryterium 30%
Ilość dni roboczych od daty zawarcia umowy do rozpoczęcia kursu przez Wykonawcę:
a) poniżej 10 dni – 10 pkt
b) od 10 do 15 dni – 5 pkt
c) powyżej 15 dni – 0 pkt
 
Za najkorzystniejszą zostaje uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie
z wzorem: P = C + D + T, gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
D – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie trenera”
T – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Termin rozpoczęcia kursu zawodowego”

Zestawienie ofert w odpowiedzi na zapytanie:

Lp. Nazwa wykonawcy Kryteria oceny Ocena łączna
Cena brutto (zł) Punkty wg wagi doświadczenie Punkty wg wagi Termin rozpoczęcia kursu Punkty wg wagi
C D T P=C+D+T
1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472D 1.920,00 5,00 Powyżej 5 szkoleń/kursów 2,00 Nie wskazano 0,00 7,00

 
Wybrano ofertę następującego podmiotu:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk
 
Uzasadnienie:
Wybrany wykonawca spełnia warunki niezbędne do wykonania zamówienia, przedstawiona przez niego oferta jest jedyna i nie przekracza kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację ww. zamówienia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 23.04.2019
Data udostępnienia informacji: 23.04.2019