Przeprowadzenie szkolenia Finanse i księgowość od podstaw wraz z egzaminem dla 1 uczestniczki projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

MPC.271.30.2019

EZP 51/19

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkolenia Finanse i księgowość od podstaw z obsługą komputerowych programów finansowo-księgowych wraz z egzaminem dla 1 uczestniczki projektu pn. "System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I".
 
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
Zamówienie w szczególności dotyczyło następującej usługi:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia Finanse i księgowość od podstaw z obsługą komputerowych programów finansowo-księgowych wraz z egzaminem dla 1 uczestniczki projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wskazana tematyka szkolenia wynika z identyfikacji potrzeb uczestnika dokonywanej na bieżąco w ramach poradnictwa zawodowego indywidualnego i wynika z utworzonych Indywidualnych Planów Działania.
2. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestniczki projektu do wykonania zawodu księgowego.
 
Informację o ogłoszeniu o zamówieniu na ww. usługi skierowano w formie pisemnej bezpośrednio do 12 podmiotów oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
 
W odpowiedzi wpłynęły następujące oferty:W dniu 08.05.2019 r. komisja dokonała otwarcia złożonych ofert na przeprowadzenie szkolenia Finanse i księgowość od podstaw z obsługą komputerowych programów finansowo-księgowych wraz z egzaminem dla 1 uczestniczki projektu pn. "System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I".
 
Ocena oferty została dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena (C) – waga kryterium 50%
2) Doświadczenie trenera (D) – waga kryterium 20%
Ilość szkoleń/kursów przeprowadzonych przez trenera wskazanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w okresie dwóch lat przed dniem złożenia oferty:
a) powyżej 5 szkoleń/kursów – 10 pkt
b) od 4 do 5 szkoleń/kursów – 5 pkt
c) do 3 szkoleń/kursów – 0 pkt
3) Termin rozpoczęcia kursu zawodowego (T) – waga kryterium 30%
Ilość dni roboczych od daty zawarcia umowy do rozpoczęcia kursu przez Wykonawcę:
a) poniżej 10 dni – 10 pkt
b) od 10 do 15 dni – 5 pkt
c) powyżej 15 dni – 0 pkt
 
Za najkorzystniejszą zostaje uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie
z wzorem: P = C + D + T, gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
D – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie trenera”
T – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Termin rozpoczęcia kursu zawodowego”
 
Zestawienie ofert w odpowiedzi na zapytanie:Wybrano ofertę następującego podmiotu:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku
80-830 Gdańsk, ul. Długi Targ 46/47
 
Uzasadnienie:
Wybrany wykonawca spełnia warunki niezbędne do wykonania zamówienia, przedstawiona przez niego oferta jest najkorzystniejsza.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 16.05.2019
Data udostępnienia informacji: 16.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2019 12:46 Dodanie informacji Monika Antkowiak