Przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie eksploatacji i dozoru do 1kV z egzaminem państwowym dla 1-go uczestnika projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 – t.j. z późń. zm.)

MPC.271.15.2019

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 – t.j. z późń. zm.) oraz ust. 18 pkt 18.1 ogłoszenia o zamówieniu na przeprowadzenie kursu zawodowego przygotowującego do egzaminów w zakresie eksploatacji i dozoru z kontrolą pomiarów urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1kV wraz z organizacją egzaminów w zakresie eksploatacji oraz dozoru z kontrolą pomiarów, przeprowadzanych przez Komisję Kwalifikacyjną  dla 1- go uczestnika projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Zamawiający unieważnił postępowanie EZP 26/19 na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO z uwagi na brak złożonych ofert.   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 21.03.2019
Data udostępnienia informacji: 21.03.2019