Przeprowadzenie kursu spawania rur metodą MAG z egzaminem DNV- GL lub równoważnym dla 2 uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I”


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 – t.j. z późń. zm.)

MPC.271.22.2019

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986 – t.j. z późn. zm.) oraz ust. 18 pkt 18.1. ogłoszenia o zamówieniu na przeprowadzenie kursu spawania rur metodą MAG (proces 138/136) spoiny czołowe gr. mat. FM 3 z egzaminem DNV- GL lub równoważnym dla 2 uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Zamawiający unieważnił postępowanie EZP 31/19 na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO z uwagi na odrzucenie złożonej oferty.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 02.04.2019
Data udostępnienia informacji: 02.04.2019