Przeprowadzenie kursu – Projektowanie wnętrz od podstaw wraz z egzaminem dla 2 uczestniczek projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

MPC.271.27.2019    
    
Numer EZP 38/19

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie kursu – Projektowanie wnętrz od podstaw wraz z egzaminem dla 2 uczestniczek projektu pn. "System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I".
 
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
Zamówienie w szczególności dotyczyło następującej usługi:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu – Projektowanie wnętrz od podstaw wraz z egzaminem dla 2 uczestniczek projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wskazana tematyka szkolenia wynika z identyfikacji potrzeb uczestnika dokonywanej na bieżąco w ramach poradnictwa zawodowego indywidualnego i wynika z utworzonych Indywidualnych Planów Działania.
2. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestniczek projektu do zdobycia wiedzy będącej podstawą do samodzielnego projektowania wnętrz,  zapoznanie się z niezbędnymi umiejętnościami jakie musi posiadać osoba która chce w praktyce projektować wnętrza oraz do uzyskania kwalifikacji potwierdzających nabycie kompetencji w samodzielnym projektowaniu wnętrz (kod zawodu: dekorator wnętrz 343202, architekt wnętrz 216102).
 
Informację o ogłoszeniu o zamówieniu na ww. usługi skierowano w formie pisemnej bezpośrednio do 6 podmiotów oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
 
W odpowiedzi wpłynęły oferty od następujących podmiotów:


Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy
1. O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński 84-200 Wejherowo,               ul. Sobieskiego 217
2. Kappa Radosław Paszylk 81-840 Sopot,                    Al. Niepodległości 739/4


W dniu 12.04.2019 r. komisja dokonała otwarcia ofert. W toku badania i oceny ofert Zamawiający wezwał Wykonawcę O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński do złożenia wyjaśnień do złożonej oferty na przeprowadzenie kursu – Projektowanie wnętrz od podstaw wraz z egzaminem dla 2 uczestniczek projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Ocena oferty została dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena (C) – waga kryterium 50%
2) Doświadczenie trenera (D) – waga kryterium 20%
Ilość szkoleń/kursów przeprowadzonych przez trenera wskazanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w okresie dwóch lat przed dniem złożenia oferty:
a) powyżej 5 szkoleń/kursów – 10 pkt
b) od 4 do 5 szkoleń/kursów – 5 pkt
c) do 3 szkoleń/kursów – 0 pkt
3) Termin rozpoczęcia kursu zawodowego (T) – waga kryterium 30%
Ilość dni roboczych od daty zawarcia umowy do rozpoczęcia kursu przez Wykonawcę:
a) poniżej 10 dni – 10 pkt
b) od 10 do 15 dni – 5 pkt
c) powyżej 15 dni – 0 pkt
 
Za najkorzystniejszą zostaje uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie
z wzorem: P = C + D + T, gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
D – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie trenera”
T – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Termin rozpoczęcia kursu zawodowego”
 
Zestawienie ofert w odpowiedzi na zapytanie:

Lp. Nazwa wykonawcy Kryteria oceny Ocena łączna

Cena brutto (zł)
Punkty wg wagi doświadczenie Punkty wg wagi Termin rozpoczęcia kursu Punkty wg wagi
C D T P=C+D+T
1. O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński      84-200 Wejherowo,
ul. Sobieskiego 217
7.950,00 4,01 Powyżej 5 szkoleń/kursów 2,00 Poniżej 10 dni 3,00 9,01
2. Kappa Radosław Paszylk          81-840 Sopot,        
Al. Niepodległości 739/4
6.380,00 5,00 Do 3 szkoleń/kursów 0,00 Od 10 do 15 dni 1,5 6,5


Wybrano ofertę następującego podmiotu:
O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński
84-200 Wejherowo,
ul. Sobieskiego 217
 
Uzasadnienie:
Wybrany wykonawca spełnia warunki niezbędne do wykonania zamówienia, przedstawiona przez niego oferta jest najkorzystniejsza.
 
 
 Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 19.04.2019
Data udostępnienia informacji: 19.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.04.2019 13:30 Korekta Beata Grzegorska
19.04.2019 13:29 Korekta Beata Grzegorska