Przeprowadzenie Kursu na Testera oprogramowania - poziom zaawansowany wraz z egzaminem ISTQB dla 2 uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

MPC.271.24.2019
EZP 33/19

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie kursu na Testera oprogramowania – poziom zaawansowany wraz z egzaminem ISTQB – Advanced Level Certificate lub równoważnym dla maksymalnie 2 uczestników projektu pn. "System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I".
 
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
Zamówienie w szczególności dotyczyło następującej usługi:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu na Testera oprogramowania - poziom zaawansowany wraz z egzaminem ISTQB  - Advanced Level Certificate lub równoważnym  dla maksymalnie 2 uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wskazana tematyka szkolenia wynika z identyfikacji potrzeb uczestnika dokonywanej na bieżąco w ramach poradnictwa zawodowego indywidualnego i wynika z utworzonych Indywidualnych Planów Działania.
2. Celem kursu jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie uczestników projektu w zakresie nabycia umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków, nabycie/podniesienie kompetencji i wiedzy z zakresu zastosowania różnych technik projektowania testów oraz praktyczne przygotowanie uczestników do certyfikowanego egzaminu o standardzie egzaminu ISTQB Advanced Level Certificate lub równoważnego.
 
Informację o ogłoszeniu o zamówieniu na ww. usługi skierowano w formie pisemnej bezpośrednio do 10 podmiotów oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
 
W odpowiedzi wpłynęła oferta od następującego podmiotu:

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy
1. 21 CN Radosław Smilgin 40-092 Katowice,
ul. Adama Mickiewicza 15/411

W dniu 05.04.2019 r. komisja dokonała otwarcia ofert. W toku badania i oceny oferty Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień do złożonej oferty na przeprowadzenie kursu na Testera oprogramowania – poziom zaawansowany wraz z egzaminem ISTQB – Advanced Level Certificate lub równoważnym dla maksymalnie 2 uczestników projektu pn. "System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I".
 
Ocena oferty została dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena (C) - waga kryterium 50%
2) Doświadczenie trenera (D) - waga kryterium 20%
Ilość szkoleń/kursów przeprowadzonych przez trenera wskazanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w okresie dwóch lat przed dniem złożenia oferty:
a) powyżej 5 szkoleń/kursów – 10 pkt
b) od 4 do 5 szkoleń/kursów – 5 pkt
c) do 3 szkoleń/kursów – 0 pkt
3) Termin rozpoczęcia kursu zawodowego (T) – waga kryterium 30%
Ilość dni roboczych od daty zawarcia umowy do rozpoczęcia kursu przez Wykonawcę:
a) poniżej 10 dni – 10 pkt
b) od 10 do 15 dni – 5 pkt
c) powyżej 15 dni – 0 pkt
 
Za najkorzystniejszą zostaje uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z wzorem: P = C + D + T, gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
D – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie trenera”
T – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Termin rozpoczęcia kursu zawodowego”
 
Zestawienie ofert w odpowiedzi na zapytanie:

Lp. Nazwa wykonawcy Kryteria oceny Ocena łączna
Cena brutto (zł) Punkty wg wagi doświadczenie Punkty wg wagi
Termin rozpoczęcia kursu
Punkty wg wagi
C D T P=C+D+T
1. 21 CN Radosław Smilgin
40-092 Katowice,
ul. Adama Mickiewicza 15/411
8080,00 5,00 Powyżej 5 szkoleń/kursów 2,00 Powyżej 15 dni 0,00 7,00

 
Wybrano ofertę następującego podmiotu:
21 CN Radosław Smilgin
40-092 Katowice,
ul. Adama Mickiewicza 15/411
 
Uzasadnienie:
Wybrany wykonawca spełnia warunki niezbędne do wykonania zamówienia, przedstawiona przez niego oferta jest jedyna i nie przekracza kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację ww. zamówienia.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Zamawiający – Gmina Miasta Gdyni działając na podstawie art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 -  t.j. z późn zm.) zwanej dalej ustawą zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni w dniu 29.03.2019 r. pod numerem: EZP 33/19, na przeprowadzenie: "Kursu na Testera oprogramowania - poziom zaawansowany wraz z egzaminem ISTQB  - Advanced Level Certificate lub równoważnym"  dla maksymalnie 2 uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w zadania. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy 21 CN Radosław Smilgin z siedzibą w Katowicach 40-092, ul. Adama Mickiewicza 15/411.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 17.04.2019
Data udostępnienia informacji: 17.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.04.2019 13:48 Korekta Beata Grzegorska
17.04.2019 13:47 Korekta Beata Grzegorska
17.04.2019 13:46 Dodanie informacji Beata Grzegorska