Przeprowadzenie kursu na rejestratorkę medyczną wraz z egzaminem dla 2 uczestniczek projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

MPC.271.26.2019

EZP 37/19

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie kursu na rejestratorkę medyczną wraz z egzaminem dla 2 uczestniczek projektu pn. "System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I".
 
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
Zamówienie w szczególności dotyczyło następującej usługi:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu na rejestratorkę medyczną wraz z egzaminem 2 uczestniczek projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wskazana tematyka szkolenia wynika z identyfikacji potrzeb uczestnika dokonywanej na bieżąco w ramach poradnictwa zawodowego indywidualnego i wynika z utworzonych Indywidualnych Planów Działania.
2. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestniczek projektu do uzyskania kwalifikacji
w zawodzie rejestratorki medycznej, a także wyposażenie uczestniczek projektu w zakres umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków w charakterze rejestratorki medycznej (kod zawodu: rejestratorka medyczna 422603).
 
Informację o ogłoszeniu o zamówieniu na ww. usługi skierowano w formie pisemnej bezpośrednio do 8 podmiotów oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.

W odpowiedzi wpłynęła oferta od następującego podmiotu:

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy
1. O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 217


W dniu 12.04.2019 r. komisja dokonała otwarcia złożonej oferty na przeprowadzenie kursu na rejestratorkę medyczną wraz z egzaminem dla 2 uczestniczek projektu pn. "System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I".
 
Ocena oferty została dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena (C) - waga kryterium 50%
2) Doświadczenie trenera (D) - waga kryterium 20%
Ilość szkoleń/kursów przeprowadzonych przez trenera wskazanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w okresie dwóch lat przed dniem złożenia oferty:
a) powyżej 5 szkoleń/kursów – 10 pkt
b) od 4 do 5 szkoleń/kursów – 5 pkt
c) do 3 szkoleń/kursów – 0 pkt
3) Termin rozpoczęcia kursu zawodowego (T) – waga kryterium 30%
Ilość dni roboczych od daty zawarcia umowy do rozpoczęcia kursu przez Wykonawcę:
a) poniżej 10 dni – 10 pkt
b) od 10 do 15 dni – 5 pkt
c) powyżej 15 dni – 0 pkt
 
Za najkorzystniejszą zostaje uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie
z wzorem: P = C + D + T, gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
D – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie trenera”
T – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Termin rozpoczęcia kursu zawodowego”

Zestawienie ofert w odpowiedzi na zapytanie:
Lp. Nazwa wykonawcy
Kryteria oceny
Ocena łączna
Cena brutto (zł) Punkty wg wagi doświadczenie Punkty wg wagi Termin rozpoczęcia kursu Punkty wg wagi
C D T P=C+D+T
1. O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński
84-200 Wejherowo,
ul. Sobieskiego 217
4.450,00 5,00 Do 3 szkoleń/kursów 0,00 Poniżej 10 dni 3,00 8,00
 
Wybrano ofertę następującego podmiotu:
O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński
84-200 Wejherowo,
ul. Sobieskiego 217
 
Uzasadnienie:
Wybrany wykonawca spełnia warunki niezbędne do wykonania zamówienia, przedstawiona przez niego oferta jest jedyna i nie przekracza kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację ww. zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 23.04.2019
Data udostępnienia informacji: 23.04.2019