Projekt na „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni przy ul. Chylońskiej 237 dla potrzeb Domu Sąsiedzkiego Przystań – Chylońska 237”

MBI.271.17.2019.MK                                                                               Gdynia, dnia 14.08.2019r.
08/1632
 
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni przy ul. Chylońskiej 237 dla potrzeb Domu Sąsiedzkiego Przystań – Chylońska 237”

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 22.07.2019r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni przy ul. Chylońskiej 237 dla potrzeb Domu Sąsiedzkiego Przystań – Chylońska 237”.
W niniejszym postępowaniu złożono cztery oferty dotyczące ww. zamówienia
Zamawiający dokonał oceny ofert dla zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ.

OCENA_OFERT
 
Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, wybrał dla zamówienia, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Najkorzystniejsza oferta dla ww. zamówienia, została złożona przez STUDIO PROJEKTOWE SIM Iwona, Sławomir Smyczyńscy S. C., ul. Kraśnięta 12, 80-177 Gdańsk.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Marta Miąskowska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Karwowska
Data wytworzenia informacji: 14.08.2019
Data udostępnienia informacji: 14.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.08.2019 14:39 Dodanie informacji Marta Karwowska