Oświetlenie ulicy Kormorana w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych roboty budowlane pn.: „Oświetlenie ulicy Kormorana w Gdyni”.
           
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Oświetlenie ulicy Kormorana w Gdyni” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez Pana Tomasza Kopacza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: PROTEL Firma Usługowo Produkcyjna Tomasz Kopacz, z ceną ryczałtową brutto 152 520,00 zł.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę nr 1  złożoną przez Pana Krzysztofa Dombrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  NRG Usługi elektryczno-energetyczne” Krzysztof Dombrowski oraz ofertę nr 5 złożoną przez Pana Huberta Szweda prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELPOL Firma Robót Elektrycznych Hubert Szweda, ponieważ treść obu ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
               Pozostałe oferty oceniano wg kryteriów przyjętych otwarciem postępowania z dnia 19.09.2019 r.: cena oferty brutto 60 %, okres wykonania: 15%, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 15 %; okres udzielonej gwarancji i rękojmi 10 %;
 
Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez Pana Tomasza Kopacza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: PROTEL Firma Usługowo-Produkcyjna Tomasz Kopacz. Oferta nr 3 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów, tj. 9,10 pkt.
 
Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Oferta nr 1-oferta odrzucona
nazwa wykonawcy: „NRG Usługi elektryczno-energetyczne” Krzysztof Dombrowski
 adres wykonawcy: ul. Olgierda 94am, 81-584 Gdynia
cena: 171 964,00 zł brutto
okres wykonania: 23 tygodnie
okres udzielonej gwarancji: 61 miesięcy
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: wskazane dwa zadania
 
Oferta nr 2
nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo VOLFRAM Mokrzycki, Podgórski Spółka Jawna
adres wykonawcy: ul. Swarzewska 16, 84-103 Łebcz
cena: 222 115,00 zł brutto-3,26 pkt
okres wykonania: 20 tygodni- 0,00 pkt
okres udzielonej gwarancji: 61 miesięcy-1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia-wskazane dwa zadania, dwa punktowane-1,50 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 5,76 pkt
 
Oferta nr 3
nazwa wykonawcy: PROTEL Firma Usługowo-Produkcyjna Tomasz Kopacz
adres wykonawcy: ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino
cena: 152 520,00 zł brutto-6,00 pkt
okres wykonani: 17 tygodni-0,60 pkt
okres udzielonej gwarancji:61 miesięcy-1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:wskazane dwa zadania, dwa punktowane-1,50 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 9,10 pkt
 
Oferta nr 4
nazwa wykonawcy: PHU ELEKTRO  Michał Wesołowski
adres wykonawcy: ul. Konopnickiej 17E, 84-200 Wejherowo
cena: 254 764,00 zł brutto-1,98 pkt
okres wykonania: 14 tygodni-1,50 pkt
okres udzielonej gwarancji: 61 miesięcy-1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: wskazane dwa zadania, dwa punktowane-1,50 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 5,98 pkt
 
Oferta nr 5 - oferta odrzucona
nazwa wykonawcy: „ELPOL Firma Robót Elektrycznych Hubert Szweda
adres wykonawcy: ul. Zielona 7,84-242 Luzino
cena: 189 420,00
okres wykonania: 23 tygodnie
okres udzielonej gwarancji: 61 miesięcy
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: wskazane dwa zadania
 
Oferta nr 6
nazwa wykonawcy: ENERGA OŚWIETLENIE Sp. o.o.
adres wykonawcy: ul. Rzemieślnicza 17/19 , 81-855 Sopot
cena: 166 142,42 zł brutto-5,47 pkt
okres wykonania: 23 tygodnie-0,00 pkt
okres udzielonej gwarancji: 61 miesięcy-1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: wskazane dwa zadania, dwa punktowane-1,50 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 7,97 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 28.10.2019
Data udostępnienia informacji: 28.10.2019