Nasadzenia drzew oraz zagospodarowanie terenów zieleni Miasta Gdyni - w zakresie części 4,5

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

 ORAZ WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

– W ZAKRESIE CZĘŚCI 4, 5

 
dot.: przetargu nieograniczonego na usługę nasadzenia drzew oraz zagospodarowania terenów zieleni.
Nr postępowania 30/19.
 
I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2018.1986) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę nasadzenia drzew oraz zagospodarowania terenów zieleni Miasta Gdyni, wybrane zostały oferty złożone przez następujących Wykonawców:

oferta nr 2

Garden-Art Paweł Dettlaff

ul. Żelazna 16A/49
81-150 Gdynia
część 4: 63 716,76 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy  tysiące siedemset szesnaście złotych, 76/100)
 
Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niepodlegająca odrzuceniu dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego –w zakresie części 4.
 
oferta nr 1

Gospodarstwo Rolno- Szkółkarskie

Ekolas Wojciech Szufel

Lniska 14A
83-330 Żukowo
część 5: 114 372 zł (słownie: sto czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote).
 
Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niepodlegająca odrzuceniu dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego –w zakresie części 5.
 
 
II. Działając na podstawie art. 89 ust.1. pkt 4 oraz w związku z art.90 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2018.1986) , zamawiający informuje, że odrzucił ofertę nr 2 złożoną przez wykonawcę  Garden-Art. Paweł Dettlaff, ul. Żelazna 16A/49,
81-150 Gdynia. – W ZAKRESIE CZĘŚCI 5.
 
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca zaoferował cenę dla części 5 w wysokości 69 298,20 zł brutto, która jest niższa o 37,09% od kwoty, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. 110 147,26 zł brutto)
Wykonawca w odpowiedzi na pismo wyjaśnił, iż cena została błędnie oszacowana.
 
 
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty – W ZAKRESIE CZĘŚCI 4, 5:
 
1.      oferta nr 1– Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie Ekolas Wojciech Szufel, Lniska 14A, 83-330 Żukowo
2.      oferta nr 2– Garden-Art. Paweł Dettlaff, ul. Żelazna 16A/49, 81-150 Gdynia
 
Oferty oceniano wg następujących kryteriów: cena oferty brutto – 60 %, termin wykonania zadania w zakresie
nasadzeń – 40 %.

Termin po upływie, którego umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte: 18 kwietnia 2019 roku (art. 94 ust.1 pkt. 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych)


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska WOM
Data wytworzenia informacji: 12.04.2019
Data udostępnienia informacji: 12.04.2019