Nasadzenia drzew oraz zagospodarowania terenów zieleni

dot.: przetargu nieograniczonego na usługę nasadzenia drzew oraz zagospodarowania terenów zieleni.
Nr postępowania 30/19 – W ZAKRESIE CZĘŚCI  1 - 3
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2018.1986) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę nasadzenia drzew oraz zagospodarowania terenów zieleni, wybrane zostały oferty złożone przez Wykonawców:
oferta nr 1
Gospodarstwo Rolno - Szkółkarskie
EKOLAS Wojciech Szufel
Lniska 14A
83-330 Żukowo
część 1: 124 092 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote)
część 2: 182 520 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia złotych)

Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu w ww. częściach.

oferta nr 3
Platan
Ewa Ostrzyniewska-Patyna
ul. Amona 26
81-601 Gdynia
część 3: 172 800 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych)

Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Oferty oceniano wg następujących kryteriów: cena oferty brutto – 60 %, termin wykonania zamówienia
w zakresie nasadzeń – 40%.

Termin po upływie, którego umowy w sprawie zamówienia publicznego dla części 1 i  2 mogą być zawarte: 28 marca 2019 roku  (art. 94 ust.1 pkt. 2)  ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Termin po upływie, którego umowa w sprawie zamówienia publicznego dla części 3 może być zawarta: 3 kwietnia 2019 roku  (art. 94 ust.2 pkt. 1) lit. a)  ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dane dotyczące złożonych ofert – W ZAKRESIE CZĘŚCI 1-3

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska WOM
Data wytworzenia informacji: 28.03.2019
Data udostępnienia informacji: 28.03.2019