Nadzór inwestorski - Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek witomiński - unieważnienie

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek witomiński”
           
 
Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek witomiński” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
W wyniku ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie przedmiotowej usługi do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:
1)   oferta nr 1 - Multiconsult Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa z ceną ryczałtową brutto 1 731 840,00 zł;
2)   oferta nr 2 - Konsorcjum firm: TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. , ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk; PROMOST Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-001 Zielona Góra z ceną ryczałtową brutto 1 291 500,00 zł;
3)   oferta nr 3 - NADZORY BUDOWLANE inż. Eugeniusz Gryczewski, ul. Szkolna 34, 84-239 Bolszewo ze ceną ryczałtową brutto 420 000,00 zł.
W dniu 06.12.2018 r. Zamawiający odrzucił ofertę nr 3 na podstawie art. 90 ust. 3 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca E. Gryczewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Nadzory Budowlane Inż. Eugeniusz Gryczewski nie udzielił wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi
765 196,91 zł brutto. Ceny pozostałych dwóch ofert przekraczają tę kwotę, a Zamawiający nie może jej zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 11.01.2019
Data udostępnienia informacji: 11.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.01.2019 14:09 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
11.01.2019 14:02 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
11.01.2019 13:56 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
11.01.2019 13:53 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
11.01.2019 13:36 Dodanie informacji Dominika Wojtunik