Inwentaryzacja i projekt modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Miasta Gdyni

Ogłoszenie nr 510112894-N-2019 z dnia 06-06-2019 r.
Gmina Miasta Gdyni: Inwentaryzacja i projekt modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Miasta Gdyni.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 538332-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Al. Marszałka Piłsudskiego, 81-382  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel., e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks.
Adres strony internetowej (url): www.gdynia.pl
 Adres profilu nabywcy: https://www.gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Inwentaryzacja i projekt modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Miasta Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EZP 45/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu terenowego stanu podstawowej osnowy geodezyjnej, inwentaryzacja poziomej i wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej, aktualizacja BDSOG o wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji. Wykonanie projektu technicznego modernizacji istniejącej szczegółowej poziomej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej. Prace mają na celu przedstawienie technologii uzbrojenia terenu w punkty osnowy szczegółowej, podniesienie uniwersalności i funkcjonalności osnowy geodezyjnej - niezbędnej do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz dostosowanie do obowiązujących standardów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie
II.5) Główny Kod CPV: 71250000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 557000.00
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: OPEGIEKA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: poczta@opegieka.pl
Adres pocztowy: Al. Tysiąclecia 11
Kod pocztowy: 82-300
Miejscowość: Elbląg
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 685110.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 685110.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 685110.00
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Edyta Bortnik
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bortnik-Łosińska
Data wytworzenia informacji: 06.06.2019
Data udostępnienia informacji: 06.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.06.2019 09:22 Aktualizacja treści Edyta Bortnik-Łosińska