druk materiałów informacyjno-promocyjnych miasta Gdyni

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na druk materiałów informacyjno-promocyjnych miasta Gdyni
nr EZP 64/19
 
Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz art. 92 ust 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (test jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
W postępowaniu na druk materiałów informacyjno-promocyjnych miasta Gdyni wpłynęły wymienione poniżej oferty, których oceny zgodnie z art.91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał na podstawie  kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ to jest: kryterium cena -60%, kryterium jakość dostarczonych publikacji- 30%, kryterium termin druku materiałów -10%.
 
VIPRO s.c., ul. Grunwaldzka 209, 80-266 Gdańsk
      cena oferty 74 677,04 zł
      suma  punktów  8,37
Drukarnia Misiuro Zbigniew Misiuro, ul. Gdańska 29, 80-518 Gdańsk
      cena oferty 78 229,00 zł
      suma punktów 8,23
Zakład Poligraficzny Normex Iwona Morawczyńska, ul. Geodetów 8, 80-298 Gdańsk
      cena oferty 69 734 zł
      suma punktów 9,64
APS Adam Palicki, ul. Załogowa 17, 80-557 Gdańsk
      cena oferty 65 547,50 zł
      suma punktów 6,9
 
Najkorzystniejszą ofertą według kryterium ceny, kryterium jakości dostarczonych publikacji oraz kryterium terminu druku materiałów jest Zakład Poligraficzny Normex Iwona Morawczyńska, ul. Geodetów 8, 80-298 Gdańsk.
 
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych może zawrzeć umowę z wybranym w postępowaniu Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania Wykonawcom, którzy złożyli oferty, zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 07.06.2019
Data udostępnienia informacji: 05.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.06.2019 14:37 Zmiana załącznika Ewa Niedziałkowska
07.06.2019 14:27 Aktualizacja treści Ewa Niedziałkowska
07.06.2019 14:27 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska